Ro.6341.26.2015

 

 

         O G Ł O S Z E N I E 

 

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r.
Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 629)

 

Starosta Działdowski

 

podaje do publicznej wiadomości informację
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego w następującym zakresie:

 

1)  na wykonanie wylotów kanalizacji deszczowej do rzeki   
     Wkry w km 257+

2)  na rozbiórkę dotychczasowego i wykonanie nowego
     przepustu drogowego na rzece Wkrze w km 257+011,

3)  na odprowadzanie kanalizacją deszczową do rzeki Wkry
     wód opadowych i roztopowych z nawierzchni dróg
     powiatowych w miejscowości Rączki, gmina Nidzica.

Projektowane wyloty oraz przepust drogowy zostaną wykonane
na działkach rzeki Wkry nr 65 i 81, obręb Rączki, gmina Nidzica, powiat nidzicki, woj. warmińsko-mazurskie.

Dokumentacja sprawy znajduje się w Wydziale Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Leśnictwa Starostwa Powiatowego
w Działdowie ul. Kościuszki 3, pokój 14A, tel. 23 697 59 70.

Z up. Starosty
(-) Maria Ligman
Naczelnik Wydziału Rolnictwa,
Ochrony Środowiska i Leśnictwa

 

Działdowo, 30.09.2015 r.