Uchwała Nr XXVIII/235/10 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 21 kwietnia 2010 roku
w sprawie przyjęcia sprawozdania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie za 2009 r.

Uchwała Nr XXVIII/236/10 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 21 kwietnia 2010 roku
w sprawie zmian w Statucie Domu Pomocy Społecznej w Uzdowie

Uchwała Nr XXVIII/237/10 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 21 kwietnia 2010 roku
w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Działdowskiego Centrum "Caritas" im. Abp. A. J. Nowowiejskiego w Działdowie

Uchwała Nr XXVIII/238/10 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 21 kwietnia 2010 roku
w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych za zadania z zakresu ochrony środowiska, sposób jej rozliczania oraz kontroli prawidłowości ich wykorzystania
(Uchylona Uchwałą Nr 0102-92/10 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 13 maja 2010 roku)

Uchwała Nr XXVIII/239/10 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 21 kwietnia 2010 roku
w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/61/03 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 30 czerwca 2003 roku w sprawie: określenia zasad zakupu lub przyjęcia darowizny aparatury i sprzętu medycznego oraz w sprawie zbycia, wydzierżawienia lub wynajęcia majątku trwałego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Działdowie

Uchwała Nr XXVIII/240/10 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 21 kwietnia 2010 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu działdowskiego na rok 2010

Uchwała Nr XXVIII/241/10 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 21 kwietnia 2010 roku
zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta i Gminy Lidzbark

Uchwała Nr XXVIII/242/10 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 21 kwietnia 2010 roku
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Płośnica

Uchwała Nr XXVIII/243/10 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 21 kwietnia 2010 roku
zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Płośnica

Uchwała Nr XXVIII/244/10 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 21 kwietnia 2010 roku
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Rybno

Uchwała Nr XXVIII/245/10 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 21 kwietnia 2010 roku
w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Działdowskiego za 2009 rok oraz udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Działdowskiego