Uchwała Nr VI/41/07 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 27 czerwca 2007 roku
w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Działdowie

Uchwała Nr VI/42/07 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 27 czerwca 2007 roku
w sprawie przekazania dotacji celowej dla Powiatu Żuromińskiego, za przeprowadzenie nadzoru pedagogicznego i klasyfikacji uczniów w trzyletniej Szkole Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Żurominie

Uchwała Nr VI/43/07 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 27 czerwca 2007 roku
w sprawie określenia wysokości środków z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej, a także rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobu ich przyznawania

Uchwała Nr VI/44/07 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 27 czerwca 2007 roku
w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Działdowie

Uchwała Nr VI/45/07 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 27 czerwca 2007 roku
w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności drogowej na działce nr 2955/1 stanowiącej w 8253/10000 części własność Powiatu Działdowskiego, położonej w Działdowie przy ul. Grunwaldzkiej 7, w celu zapewnienia przechodu i przejazdu do działki nr 2955/2

Uchwała Nr VI/46/07 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 27 czerwca 2007 roku
w sprawie przeniesienia środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych między zadaniami z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej na 2007 rok

Uchwała Nr VI/47/07 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 27 czerwca 2007 roku
w sprawie zmiany budżetu powiatu działdowskiego na rok 2007

Uchwała Nr VI/48/07 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 27 czerwca 2007 roku
w sprawie określenia zasad i trybu umarzania wierzytelności z tytułu należności pieniężnych oraz udzielania innych ulg w spłacaniu należności

Uchwała Nr VI/49/07 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 27 czerwca 2007 roku
w sprawie pozbawienia kategorii ulic powiatowych położonych na terenie miasta Lidzbark

Uchwała Nr VI/50/07 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 27 czerwca 2007 roku
w sprawie rozpatrzenia skargi mieszkanki Lidzbarka na działania dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodznie w Działdowie

Uchwała Nr VI/51/07 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 27 czerwca 2007 roku
w sprawie rozpatrzenia skargi na działania dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Działdowie

Uchwała Nr VI/52/07 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 27 czerwca 2007 roku
w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Starosty Działdowskiego