Powiat działdowski leży na Pojezierzu Mazurskim, w południowo-zachodniej części województwa warmińsko-mazurskiego (na pograniczu województw: warmińsko- mazurskiego, kujawsko-pomorskiego i mazowieckiego) i graniczy z 7 powiatami: nowomiejskim, iławskim, ostródzkim i nidzickim, a także mławskim i żuromińskim (woj. mazowieckie) oraz brodnickim (woj. kujawsko-pomorskie). W skład powiatu wchodzi 6  gmin: miejska Działdowo, miejsko-wiejska Lidzbark Welski oraz 4 gminy wiejskie: Działdowo, Iłowo-Osada, Płośnica i Rybno. W granicach miast i gmin funkcjonują: 104 sołectwa oraz 141 miejscowości wiejskich. Ok. 29 % powierzchni powiatu stanowią lasy i  grunty leśne (w województwie 29,6 %), natomiast 63,9 % użytki rolne (w województwie 53,9 %). Średnia wielkość gospodarstw wynosi 10,43 ha (w województwie 16,5, w kraju 7,0 ha). Grunty orne są w większości glebami IV i V klasy, co wywiera znaczący wpływ na jakość i charakter produkcji rolnej (wśród upraw dominują ziemniaki i zboża tj. żyto, pszenżyto i jęczmień).

Powierzchnię powiatu wynoszącą 964,3 km2, zamieszkuje ok. 68 tys. mieszkańców, co stanowi 4,6 % ludności województwa. Struktura mieszkańców powiatu pod względem płci kształtuje się następująco: na 100 mężczyzn przypadają 104 kobiety. Mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym jest ok. 18,4 tys., w wieku produkcyjnym ok. 40,5 tys., a w wieku poprodukcyjnym ok. 8,5 tys. Najwięcej osób pracuje w przemyśle (39,8%), szkolnictwie (12,8 %) oraz w sektorze handlu i napraw (8,1%).