Uchwała Nr 587/2022 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 17 maja 2022 roku
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II w Działdowie

Uchwała Nr 588/2022 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 17 maja 2022 roku
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół im. Króla Władysława Jagiełły w Lidzbarku

Uchwała Nr 589/2022 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 17 maja 2022 roku
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 im. gen Sylwestra Kaliskiego w Działdowie

Uchwała Nr 590/2022 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 17 maja 2022 roku
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół im. Emilii Sukertowej - Biedrawiny w Malinowie

Uchwała Nr 591/2022 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 17 maja 2022 roku
w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu Współpracy Powiatu Działdowskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia  2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2021 roku

Uchwała Nr 592/2022 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 17 maja 2022 roku
w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu Działdowskiego Raportu o stanie Powiatu Działdowskiego w 2021 roku

Uchwała Nr 593/2022 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 17 maja 2022 roku
w sprawie przeniesienia wydatków budżetowych z rezerwy celowej

Uchwała Nr 594/2022 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 17 maja 2022 roku
w sprawie przyjęcia i przekazania sprawozdania finansowego za rok 2021