Uchwała Nr XXXV/265/2021 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 14 lipca 2021 roku
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy części działki nr 1182 obręb Iłowo-Osada z dotychczasowymi dzierżawcami

Uchwała Nr XXXV/266/2021 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 14 lipca 2021 roku
w sprawie zaliczenia do kategorii dróg powiatowych odcinka drogi gminnej Nr 184035N

Uchwała Nr XXXV/267/2021 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 14 lipca 2021 roku
w sprawie przeniesienia środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych między zadaniami z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej na 2021 rok

Uchwała Nr XXXV/268/2021 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 14 lipca 2021 roku
w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Działdowskiego na lata 2021-2024

Uchwała Nr XXXV/269/2021 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 14 lipca 2021 roku
w sprawie zmiany budżetu powiatu działdowskiego na rok 2021

Uchwała Nr XXXV/270/2021 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 14 lipca 2021 roku
w sprawie udzielenia dotacji celowej w 2021 roku na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków położonych na obszarze powiatu działdowskiego – spichlerz w Hartowcu

Uchwała Nr XXXV/271/2021 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 14 lipca 2021 roku
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Warmińsko-Mazurskiemu na realizację zadania pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 544 na odcinku Działdowo-Mławka dla części pn.: Budowa ciągu pieszo – rowerowego oraz zatok autobusowych na odcinku Działdowo – Kisiny na etapy – Etap II”

Uchwała Nr XXXV/272/2021 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 14 lipca 2021 roku
w sprawie wyrażenia zgody na założenie i przystąpienie do stowarzyszenia pn. Stowarzyszenie Samorządowe Południowe Mazury