Uchwała Nr 378/21 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 8 stycznia 2021 roku

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania polegającego na prowadzeniu na terenie powiatu działdowskiego Świetlicy Rewalidacyjno-Rehabilitacyjnej dla osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną

 

Uchwała Nr 379/21 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 8 stycznia 2021 roku

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod nazwą: „Prowadzenie placówek opiekuńczo – wychowawczych typu socjalizacyjnego na terenie powiatu działdowskiego”

 

Uchwała Nr 380/21 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 8 stycznia 2021 roku

w sprawie ustalenia wynagrodzenia Dyrektorowi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Działdowie

 

Uchwała Nr 381/21 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 8 stycznia 2021 roku

w sprawie porozumienia w ustaleniu zawodów, w których kształci Technikum nr 1 im. Stanisława Staszica wchodzące w skład Zespołu Szkół nr 1 w Działdowie

 

Uchwała Nr 382/21 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 8 stycznia 2021 roku

w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2021 roku za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Działdowski

 

Uchwała Nr 383/21 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 8 stycznia 2021 roku

w sprawie ustalenia planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

 

Uchwała Nr 384/21 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 8 stycznia 2021 roku

w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych Powiatu Działdowskiego do zaciągania zobowiązań