Wpis stowarzyszenia zwykłego do ewidencji stowarzyszeń zwykłych prowadzonej przez Starostę DziałdowskiegoPodstawa prawna

Art. 40 a ust. 2 i 3 i w związku z art. 40 ust. 5 i 6 oraz art. 40 b ust. 1 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (t. j. Dz. U. 2019 poz. 713).Wymagane dokumenty

1.    Wniosek  o wpis stowarzyszenia zwykłego do ewidencji stowarzyszeń zwykłych prowadzonej przez Starostę Działdowskiego, złożony przez przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie zwykłe lub zarząd - formularze do pobrania.

2.    Załączniki do wniosku:
  1) regulamin działalności stowarzyszenia;
  2) lista założycieli stowarzyszenia, zawierająca ich imiona i nazwiska, datę i miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania oraz własnoręczne podpisy założycieli;
  3) imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer PESEL Przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie albo członków zarządu;
  4) adres siedziby stowarzyszenia; 
  5) imię  i nazwisko, adresy zamieszkania oraz numer PESEL członków organu kontroli wewnętrznej tylko w sytuacji, gdy regulamin działalności stowarzyszenia przewiduje organ kontroli wewnętrznej, co nie jest wymagane ustawą.

 Uwaga:

1. Jeżeli wniosek o wpis składa zarząd stowarzyszenia, podpisują go wszyscy członkowie zarządu. 

2. Regulamin działalności stowarzyszenia musi być podpisany przez przedstawiciela lub zarząd. Każda strona regulaminu musi być przez nich parafowana.

3. Listę założycieli należy złożyć z oryginalnymi ich podpisami (art. 40 ust. 5 pkt 2 ustawy Prawo o stowarzyszeniach).

 

Opłaty

Nie pobiera się opłaty za wpis do ewidencji.

 

Termin załatwiania sprawy

1.    Organ nadzorujący dokonuje wpisu do ewidencji w  terminie 7 dni  od dnia:

1) wpływu wniosku  o wpis, jeżeli nie został złożony wniosek,  o którym  mowa w art. 41   ustawy; 
2) uprawomocnienia się orzeczenia odrzucającego albo oddalającego wniosek, o którym mowa w art. 41 ustawy (art. 40 a ust. 2 ustawy Prawo o stowarzyszeniach).

Jeżeli wniosek o wpis zawiera braki, organ nadzorujący wzywa do jego uzupełnienia w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku. Termin 7 dni na dokonanie wpisu liczy się od dnia uzupełnienia wniosku o wpis. Nieuzupełnienie wniosku o wpis w terminie 14 dni powoduje jego bezskuteczność (art. 40 a ust. 3 ustawy Prawo o stowarzyszeniach).

 

Jednostka odpowiedzialna

Starostwo Powiatowe w Działdowie

ul. Kościuszki 3

13-200 Działdowo
tel.: 23 697-59-40; fax.: 23 697 59 67
 

Tryb odwoławczy

W przypadku, gdy organ nadzorujący nie dokona wpisu do ewidencji w terminie 7 dni od dnia wpływu wniosku o wpis lub uzupełnienia jego braków i nie został złożony wniosek, o którym mowa w art. 41 ustawy, przedstawicielowi reprezentującemu stowarzyszenie zwykłe albo zarządowi przysługuje prawo wniesienia skargi na bezczynność do sądu administracyjnego (art. 40 a ust. 5 ustawy Prawo o stowarzyszeniach).

 

Dodatkowe informacje

1.    Stowarzyszenie zwykłe mogą założyć co najmniej 3 osoby fizyczne mające pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawione praw publicznych. Osoby zamierzające założyć stowarzyszenie zwykłe, uchwalają regulamin działalności, określający w szczególności nazwę stowarzyszenia zwykłego, cel lub cele, teren i środki działania, siedzibę, przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie zwykłe albo zarząd, zasady dokonywania zmian regulaminu działalności, sposób nabycia i utraty członkostwa, a także sposób rozwiązania stowarzyszenia zwykłego (art. 40 ust. 2 w związku z art. 3 ust. 1 ustawy Prawo o stowarzyszeniach).

2.    Sąd rejestrowy, na wniosek organu nadzorującego lub prokuratora, może zakazać założenia stowarzyszenia zwykłego, jeżeli nie spełnia ono warunków określonych w przepisach prawa (art. 41 ustawy Prawo o stowarzyszeniach).

3.    Stowarzyszenie zwykłe powstaje i może rozpocząć działalność z chwilą wpisu do ewidencji (art. 40 a ust. 1 ustawy Prawo o stowarzyszeniach).

4.    Stowarzyszenie zwykłe, które zamierza posiadać zarząd, określa w regulaminie działalności tryb jego wyboru oraz uzupełnienie składu, kompetencje, warunki ważności jego uchwał oraz sposób reprezentowania stowarzyszenia zwykłego, w szczególności zaciągania zobowiązań majątkowych (art. 40 ust. 3 ustawy Prawo o stowarzyszeniach).

5.    Stowarzyszenie zwykłe, które zamierza posiadać organ kontroli wewnętrznej, określa
w regulaminie działalności tryb jego wyboru, uzupełnienia składu oraz jego kompetencje (art. 40 ust. 4 ustawy Prawo o stowarzyszeniach).

6.    Stowarzyszenie zwykłe nie może:

1) powoływać terenowych jednostek organizacyjnych;

2) zrzeszać osób prawnych;

3) prowadzić działalności gospodarczej;

4) prowadzić odpłatnej działalności pożytku publicznego (art. 42 ust. 1 ustawy Prawo

    o stowarzyszeniach).

7.    Stowarzyszenie zwykłe uzyskuje środki na działalność ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, dochodów z majątku stowarzyszenia oraz ofiarności publicznej (art. 42 ust. 2 ustawy Prawo o stowarzyszeniach).

8.    Stowarzyszenie zwykłe może otrzymywać dotacje na zasadach określonych w odrębnych przepisach (art. 42 ust. 3 ustawy Prawo o stowarzyszeniach).

9.    Stowarzyszenie zwykłe liczące co najmniej siedmiu członków, może przekształcić się
w stowarzyszenie (art. 42 a ust. 1 ustawy Prawo o stowarzyszeniach).

   Każdy członek odpowiada za zobowiązania stowarzyszenia zwykłego bez ograniczeń całym swoim majątkiem solidarnie z pozostałymi członkami oraz ze stowarzyszeniem. Odpowiedzialność ta powstaje z chwilą, gdy egzekucja z majątku stowarzyszenia okaże się bezskuteczna (art. 40 ust. 1b ustawy Prawo o stowarzyszeniach).