Uchwała Nr XXXV/297/14 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 25 marca 2014 roku
w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg

Uchwała Nr XXXV/298/14 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 25 marca 2014 roku
w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej na 2014 rok

Uchwała Nr XXXV/299/14 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 25 marca 2014 roku
w sprawie przyjęcia Powiatowego programu profilaktyczno-edukacyjnego dla dzieci i młodzieży w rodzinach zagrożonych przemocą na lata 2014-2017

Uchwała Nr XXXV/300/14 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 25 marca 2014 roku
w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu Współpracy Powiatu Działdowskiego z Organizacjami Pozarządowymi w 2013 r.

Uchwała Nr XXXV/301/14 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 25 marca 2014 roku
w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/172-09 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 17 kwietnia 2009 r. w sprawie polityki oświatowej Powiatu Działdowskiego w latach 2009-2015

Uchwała Nr XXXV/302/14 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 25 marca 2014 roku
w sprawie udzielenia pomocy finansowej na realizację zadań w zakresie kultury i kultury fizycznej innym jednostkom samorządu terytorialnego

Uchwała Nr XXXV/303/14 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 25 marca 2014 roku
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Uchwała Nr XXXV/304/14 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 25 marca 2014 roku
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Działdowo

Uchwała Nr XXXV/305/14 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 25 marca 2014 roku
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Płośnica

Uchwała Nr XXXV/306/14 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 25 marca 2014 roku
w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Działdowskiego na lata 2014-2018

Uchwała Nr XXXV/307/14 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 25 marca 2014 roku
w sprawie zmiany budżetu powiatu działdowskiego na rok 2014

Uchwała Nr XXXV/308/14 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 25 marca 2014 roku
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu użytkowego nr 3 przy ul. Grunwaldzkiej 7 w Działdowie, na rzecz dotychczasowego najemcy

Uchwała Nr XXXV/309/14 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 25 marca 2014 roku
w sprawie wyrażenia zgody Zespołowi Szkół w Malinowie na zawarcie kolejnych umów najmu z dotychczasowymi najemcami