Uchwała Nr XXVI/229/13 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 29 maja 2013 roku
w sprawie przystąpienia Powiatu Działdowskiego do realizacji projektu "Szkoła równych szans"

Uchwała Nr XXVI/230/13 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 29 maja 2013 roku
w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Działdowskiego

Uchwała Nr XXVI/231/13 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 29 maja 2013 roku
w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Działdowskiego na lata 2013 - 2018

Uchwała Nr XXVI/232/13 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 29 maja 2013 roku
w sprawie zmiany budżetu powiatu działdowskiego na rok 2013

Uchwała Nr XXVI/233/13 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 29 maja 2013 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Działdowskiego za 2012 rok

Uchwała Nr XXVI/234/13 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 29 maja 2013 roku
w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Działdowskiemu absolutorium z tytułu wykonania budżetu Powiatu Działdowskiego za rok 2012