Uchwała Nr XXIII/201/13 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 27 marca 2013 roku
w sprawie przyjęcia przez Radę Powiatu Działdowskiego rocznego sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie za rok 2012

Uchwała Nr XXIII/202/13 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 27 marca 2013 roku
w sprawie zmian w Statucie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Działdowie

Uchwała Nr XXIII/203/13 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 27 marca 2013 roku
w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej na 2013 rok

Uchwała Nr XXIII/204/13 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 27 marca 2013 roku
zmieniająca uchwałę Nr XXII/179/09 w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżej obowiązującego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli, którym powierzono funkcje kierownicze oraz zasad zwalniania z obowiązkowej realizacji tygodniowego wymiaru zajęć w szkołach i placówkach oświatowo-wychowawczych i opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez Powiat Działdowski oraz zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego

Uchwała Nr XXIII/205/13 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 27 marca 2013 roku
zmieniająca uchwałę Nr XXI/162/09 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 17 kwietnia 2009 roku w sprawie: regulaminu określajacego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóryh innych składników wynagrodzenia, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego

Uchwała Nr XXIII/206/13 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 27 marca 2013 roku
w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/173/09 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie:  ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez podmioty niepubliczne na terenie powiatu działdowskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania, zmienionej uchwałą Nr XXVII/216/10 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 24 lutego 2010 roku w sprawie: zmiany uchwały Nr XXII/173/09 Rady Powiatu Działdwoskiego z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie: ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez podmioty niepubliczne na terenie powiatu działdowskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania

Uchwała Nr XXIII/207/13 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 27 marca 2013 roku
w sprawie założenia i nadania ststutu Gimnazjum Specjalnego w Zespole Szkół im. Emilii Sukertowej-Biedrawiny w Malinowie

Uchwała Nr XXIII/208/13 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 27 marca 2013 roku
w sprawie udzielenia pomocy finansowej na realizację zadań w zakresie kultury i kultury fizycznej innym jednostkom samorządu terytorialnego

Uchwała Nr XXIII/209/13 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 27 marca 2013 roku
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Miasto Działdowo

Uchwała Nr XXIII/210/13 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 27 marca 2013 roku
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Miasta i Gminy Lidzbark

Uchwała Nr XXIII/211/13 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 27 marca 2013 roku
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Samorządu Województwa Warmińsko - Mazurskiego

Uchwała Nr XXIII/212/13 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 27 marca 2013 roku
w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Działdowskiego na lata 2013-2018

Uchwała Nr XXIII/213/13 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 27 marca 2013 roku
w sprawie zmiany budżetu powiatu działdowskiego na rok 2013

Uchwała Nr XXIII/214/13 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 27 marca 2013 roku
w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Działdowskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiatu Działdowski oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków

Uchwała Nr XXIII/215/13 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 27 marca 2013 roku
w sprawie nadania tytułu honorowego "Osobowość Powiatu Działdowskiego"

Uchwała Nr XXIII/216/13 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 27 marca 2013 roku
w sprawie poparcia dla obywatelskiego projektu ustawy o okręgach sądowych sądów powszechnych oraz o zmianie ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych

Uchwała Nr XXIII/217/13 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 27 marca 2013 roku
w sprawie wyrażenia zgody na wypowiedzenie i zawarcie kolejnej umowy najmu piwnicy w budynku Zespołu Szkół w Malinowie

Uchwała Nr XXIII/218/13 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 27 marca 2013 roku
w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu Współpracy Powiaru Działdowskiego z Organizacjami Pozarządowymi w 2012 r.

Uchwała Nr XXIII/219/13 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 27 marca 2013 roku
w sprawie protestu przeciwko wyłączeniu przez PKP Polskie Linie Kolejowe z eksploatacji odcinka linii kolejowej Działdowo - Brodnica

Uchwała Nr XXIII/220/13 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 27 marca 2013 roku
w sprawie stwierdzenia wygaśnięcie mandatu radnego

Uchwała Nr XXIII/221/13 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 27 marca 2013 roku
w sprawie przyjęcia rezygnacji i zwolnienia z pełnienia obowiązków członka zarządu

Uchwała Nr XXIII/222/13 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 27 marca 2013 roku
w sprawie wyboru członka Zarządu Powiatu Działdowskiego