Uchwała Nr XV/153/12 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 27 czerwca 2012 roku
w sprawie utworzenia wydzielonych rachunków dochodów w jednostkach budżetowych Powiatu Działdowskiego, określenie źródeł dochodów i wydatków nimi finansowanych

Uchwała Nr XV/154/12 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 27 czerwca 2012 roku
w sprawie uchylenia Uchwały Nr XII/120/12 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 15 lutego 2012 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Rybno

Uchwała Nr XV/155/12 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 27 czerwca 2012 roku
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Działdowskiego na lata 2012-2018

Uchwała Nr XV/156/12 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 27 czerwca 2012 roku
w sprawie zmiany budżetu powiatu działdowskiego na rok 2012

Uchwała Nr XV/157/12 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 27 czerwca 2012 roku
w sprawie przeniesienia środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych między zadaniami z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej na 2012 rok

Uchwała Nr XV/158/12 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 27 czerwca 2012 roku
w sprawie utworzenia i nadania statutu Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Działdowie

Uchwała Nr XV/159/12 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 27 czerwca 2012 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Powiatu z wykonania budżetu za rok 2011

Uchwała Nr XV/160/12 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 27 czerwca 2012 roku
w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Działdowskiemu absolutorium z tytułu wykonania budżetu Powiatu Działdowskiego za rok 2011