Uchwała Nr XIII/130/12 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 29 marca 2012 roku
w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Profilaktyczno - Edukacyjnego Dla Dzieci i Młodzieży w Rodzinach Zagrożonych Przemocą w Rodzinie na lata 2012-2013

Uchwała Nr XIII/131/12 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 29 marca 2012 roku
w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2012-2013

Uchwała Nr XIII/132/12 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 29 marca 2012 roku
w sprawie przyjęcia przez Radę Powiatu Działdowskiego rocznego sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie za rok 2011

Uchwała Nr XIII/133/12 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 29 marca 2012 roku
w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej na 2012 rok

Uchwała Nr XIII/134/12 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 29 marca 2012 roku
w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie przelewu wierzytelności

Uchwała Nr XIII/135/12 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 29 marca 2012 roku
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne zbycie z powiatowego zasobu nieruchomości, w formie darowizny, nieruchomości stanowiących ulice na terenie miasta Działdowo

Uchwała Nr XIII/136/12 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 29 marca 2012 roku
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę, na okres 3 lat, gruntów działki nr 1182, położonej w Iłowie-Osadzie, stanowiącej własność Powiatu Działdowskiego

Uchwała Nr XIII/137/12 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 29 marca 2012 roku
w sprawie ustalenia wysokości opłat i kosztów za usuwanie pojazdów z dróg i ich przechowywanie

Uchwała Nr XIII/138/12 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 29 marca 2012 roku
w sprawie uchylenia Uchwały Nr XII/121/12 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 15 lutego 2012 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta i Gminy Lidzbark

Uchwała Nr XIII/139/12 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 29 marca 2012 roku
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Działdowskiego na lata 2012-2018

Uchwała Nr XIII/140/12 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 29 marca 2012 roku
w sprawie zmiany budżetu powiatu działdowskiego na rok 2012