Do zakresu działania Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności należy w szczególności:

 

1)       realizacja zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności m.in.:

a)      wydawanie orzeczeń o stopniu niepełnosprawności osób, które ukończyły 16-ty rok życia,

b)      wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności osób, które nie ukończyły 16-tego roku życia,

c)       wydawanie orzeczeń o wskazaniach do ulg i uprawnień osób posiadających orzeczenia o inwalidztwie lub niezdolności do pracy.

d)      wydawanie legitymacji dokumentującej niepełnosprawność i stopień niepełnosprawności,

e)      wydawanie i przyjmowanie wniosków w celu ustalenia niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności,

f)       prowadzenie rejestrów wniosków w celu ustalenia niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności,

g)      prowadzenie rejestrów wydanych orzeczeń,

h)      sporządzanie protokołów z posiedzeń składów orzekających,

i)        wydawanie i przyjmowanie wniosków o wydanie legitymacji o niepełnosprawności   i stopniu niepełnosprawności,

j)        prowadzenie rejestrów wniosków o wydanie legitymacji o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności,

k) przyjmowanie wniosków o wydanie kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych oraz placówek, o których mowa w art. 8 ust. 3a pkt 3 ustawy Prawo o ruchu drogowym,

l) prowadzenie rejestru wniosków o wydanie kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych oraz placówek,  o których mowa w art. 8 ust. 3a pkt 3 ustawy Prawo o ruchu drogowym,

m) wydawanie kart parkingowych przez przewodniczącego zespołu dla osób niepełnosprawnych oraz placówek,  o których mowa w art. 8 ust. 3a pkt 3 ustawy Prawo o ruchu drogowym.

 

 2)      współdziałanie z organami administracji rządowej i organami jednostek samorządu terytorialnego w sprawach:

a)      pomocy społecznej i rehabilitacji osób niepełnosprawnych zgodnie ze wskazaniami zawartymi w orzeczeniu o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności,

b)  toczących się postępowań przed organami rentowymi i instytucjami realizującymi  ubezpieczenia społeczne.

 

 

W ramach orzecznictwa powiatowy zespół wydaje odpowiednio orzeczenia o:

 

·         niepełnosprawności osób, które nie ukończyły 16 roku życia,

·         stopniu niepełnosprawności osób, które ukończyły 16 rok życia, wyróżniamy trzy stopnie niepełnosprawności (znaczny, umiarkowany i lekki)

·         wskazaniach do ulg i uprawnień na podstawie odrębnych przepisów.

 

Szczegółowe zasady orzekania o niepełnosprawności regulują następujące przepisy:

·         Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (j. t. Dz. U. z 2021 r., poz. 573)

·         Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (j. t. Dz. U. z 2021 r., poz. 735)

·         Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. z 2018 r., poz. 2027 ze zm),

·         Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 lutego 2002 r. w sprawie kryteriów oceny niepełnosprawności u osób w wieku do 16 roku życia

(Dz. U. z 2002 r. Nr 17, poz. 162 z późn. zm.).

·         Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie wykonywania badań specjalistycznych na potrzeby orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. 2007 r.Nr 250, poz. 1875)

·         Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie warunków, sposobu oraz trybu gromadzenia i usuwania danych w ramach Elektronicznego Krajowego Systemu Monitoringu Orzekania o Niepełnosprawności (Dz. U. Nr 228, poz. 1681)   

 

Do wniosku dołącza się:

W przypadku wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności:

- dokumentację medyczną (karty informacyjne leczenia szpitalnego, dokumentację medyczną z przebiegu leczenia ambulatoryjnego, wyniki dodatkowych badań diagnostycznych RTG, USG, MR,TK, konsultacje specjalistyczne itp.);

- zaświadczenie lekarskie – zawierające opis stanu zdrowia, wydane przez lekarza, pod którego opieką lekarską znajduje się dziecko - zaświadczenie ważne w okresie  nie wcześniej niż na 30 dni przed dniem  złożenia wniosku i w tym czasie należy złożyć wniosek (dotyczy osób ubiegających się o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności);

- zaświadczenie lekarskie – zawierające opis stanu zdrowia, rozpoznanie choroby zasadniczej i chorób współistniejących potwierdzone aktualnymi wynikami badań diagnostycznych, wydane przez lekarza, pod którego opieką lekarską znajduje się osoba zainteresowana - zaświadczenie takie wydane nie wcześniej niż na 30 dni przed dniem  złożenia wniosku (dotyczy osób ubiegających się o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności);

 - inne dokumenty mające wpływ na ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności.

 

Uwaga:

 Jeżeli dołączona do wniosku dokumentacja jest niewystarczająca do wydania orzeczenia o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności, przewodniczący powiatowego zespołu zawiadamia na piśmie osobę zainteresowaną lub przedstawiciela ustawowego o konieczności jej uzupełnienia oraz wyznacza termin złożenia brakującej dokumentacji z pouczeniem, że nieuzupełnienie jej w określonym terminie spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

 

Wnioskodawca bierze udział w posiedzeniu składu orzekającego.

Podczas posiedzenia przeprowadza się badanie – ocenę stanu zdrowia osoby zainteresowanej lub dziecka oraz dokonuje się oceny funkcjonowania osoby przede wszystkim w sferze fizycznej, psychicznej i społecznej. O terminie rozpatrzenia wniosku zawiadamia się zainteresowanego lub jego przedstawiciela ustawowego na pisemnie nie później niż na 7 dni przed jego rozpatrzeniem. Niestawienie się osoby zainteresowanej na posiedzenie powoduje pozostawienie sprawy bez rozpoznania. Jeżeli jednak okoliczność niestawienia się jest usprawiedliwiona ważnymi przyczynami lub zdarzeniami losowymi (nagła choroba, wypadek itp.), przewodniczący zespołu na wniosek osoby zainteresowanej wyznacza nowy termin rozpatrzenia sprawy.

 

Jeżeli osoba zainteresowana lub dziecko nie mogą uczestniczyć w posiedzeniu składu orzekającego z powodu długotrwałej i nierokującej poprawy choroby uniemożliwiającej osobiste stawiennictwo (potwierdzonej zaświadczeniem lekarskim), a lekarz – przewodniczący składu orzekającego uzna posiadaną dokumentację medyczną za wystarczającą do wydania oceny stanu zdrowia, może być ona przeprowadzona bez badania, a orzeczenie wydane bez stawiennictwa osoby zainteresowanej lub dziecka. Oceny kompletności dokumentacji oraz przyczyn uzasadniających brak osobistego stawiennictwa dokonuje lekarz - przewodniczący składu orzekającego w sposób zindywidualizowany.

 

Rozpatrzenie wniosku.

Osoba niepełnosprawna posiadająca orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności wydane na czas określony może wystąpić z wnioskiem, o którym mowa w § 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania(…), o wydanie orzeczenia o ponowne ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności, nie wcześniej niż 30 dni przed upływem ważności posiadanego orzeczenia.

 

W przypadku osób ubezwłasnowolnionych lub pozbawionych zdolności do czynności prawnych dla których został ustanowiony opiekun prawny lub kurator-postanowienie sądu o ustanowieniu opieki lub kurateli.

 

            Wniosek powinien być rozpatrzony nie później niż w ciągu 1 miesiąca od dnia jego złożenia. W przypadkach bardziej skomplikowanych spraw wniosek powinien być rozpatrzony nie później niż w ciągu 2 miesięcy od daty jego złożenia. O każdym przypadku niezałatwienia sprawy w wyżej wymienionych terminach powiatowy zespół obowiązany jest zawiadomić wnioskodawcę, podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy. Postępowanie orzecznicze, służące ustaleniu niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności, co do zasady jest zespołowe i dwuinstancyjne. Oznacza       to, że w posiedzeniu składu orzekającego zespołu powiatowego uczestniczy co najmniej dwóch specjalistów – członków zespołu orzekającego, z których co najmniej jednym jest lekarz sprawujący jednocześnie funkcję przewodniczącego składu orzekającego. Drugim członkiem składu orzekającego może być np. pedagog, psycholog, pracownik socjalny, doradca zawodowy.

Orzecznictwo o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności  uwzględnia zarówno fizyczne, psychiczne jak i społeczne aspekty funkcjonowania człowieka.

 

Orzeczenie wydane przez powiatowy zespół pozwala korzystać (po spełnieniu określonych warunków) z szeregu form pomocy, do których należą m.in.:

·          w zakresie rehabilitacji zawodowej i zatrudnienia – możliwość uzyskania odpowiedniego zatrudnienia (w tym w zakładach aktywności zawodowej i zakładach pracy chronionej), możliwość uczestnictwa w szkoleniach (w tym specjalistycznych), korzystania ze ściśle określonych przywilejów pracowniczych (m. in.: prawo do dodatkowego urlopu wypoczynkowego, dłuższej przerwy w pracy, krótszego wymiaru czasu pracy), możliwość wsparcia działalności gospodarczej lub rolniczej;

·         w zakresie rehabilitacji społecznej – możliwość uczestniczenia w terapii zajęciowej realizowanej w warsztatach terapii zajęciowej oraz możliwość uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych;

·          dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze  oraz pomoce techniczne, ułatwiające funkcjonowanie danej osoby;

·         ulgi w podatkach, zniżki w komunikacji, zwolnienie z opłat radiowo – telewizyjnych (abonamentu);

·         usługi socjalne, opiekuńcze, terapeutyczne i rehabilitacyjne świadczone przez instytucje pomocy społecznej, organizacje pozarządowe oraz inne placówki;

·          uprawnienia do zasiłku pielęgnacyjnego i innych świadczeń rodzinnych (np. dodatków do zasiłku rodzinnego związanych z niepełnosprawnością) oraz do zasiłku stałego z pomocy społecznej.

 

Przyznanie uprawnień bądź możliwości skorzystania z w/w form pomocy odbywa się na podstawie odrębnych przepisów.

 

Odwołanie od wydanego orzeczenia.

Jeżeli orzeczenie wydane przez powiatowy zespół nie spełnia oczekiwań wnioskodawcy – powinien on w ciągu 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności albo orzeczenia o niezaliczeniu do niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, złożyć odwołanie do Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania  o Niepełnosprawności Województwie Warmińsko - Mazurskim w Elblągu ul. Wojska Polskiego 1, za pośrednictwem Powiatowego Zespołu w Działdowie, który wydał orzeczenie. Powiatowy zespół przesyła takie odwołanie wraz z aktami sprawy do wojewódzkiego zespołu w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. W ciągu tego terminu powiatowy zespół ma prawo do samokontroli wydanych i zaskarżonych orzeczeń.    

 

Legitymacja osoby niepełnosprawnej

Orzeczenie jest podstawą do korzystania z systemu ulg i uprawnień przysługujących osobom niepełnosprawnym. Potwierdzeniem posiadania orzeczenia jest legitymacja osoby niepełnosprawnej. Organem uprawnionym do jej wydania jest Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności. Legitymacja zawiera między innymi datę ważności oraz symbol przyczyny niepełnosprawności wpisywany do legitymacji na wniosek osoby zainteresowanej lub przedstawiciela ustawowego tej osoby.

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności wystawia legitymację dokumentującą niepełnosprawność wyłącznie  na podstawie orzeczenia o niepełnosprawności osoby, która nie ukończyła 16 roku życia wydawanego przez zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności. Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności wystawia również legitymację dokumentującą stopień niepełnosprawność wyłącznie na podstawie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności albo orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień, wydawanego przez zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności. Ważne orzeczenie uprawniające do wydania legitymacji musi być ostateczne.

 

 Chcąc otrzymać legitymację należy złożyć:

·         wniosek o wydanie legitymacji,

·         kserokopię orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności,

·         jedno aktualne zdjęcie o wymiarach 35 mm x 45 mm.

 

Orzeczenia organów orzecznictwa rentowego (ZUS, KRUS, MON, MSWiA) nie stanowią podstawy do wydania przedmiotowych legitymacji.     

 

Wszystkie osoby zainteresowane wydaniem stosownych orzeczeń, informujemy, że stosowne wnioski można składać w biurze Zespołu, mieszczącym się przy ul. Lidzbarska 31, 13-200 Działdowo na parterze, kontakt telefoniczny - tel. (23) 697- 22 -63.

 

Druki, które należy pobrać, dla osoby poniżej 16. roku życia (dzieci):

1.Wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności.

2.Informacja o zakresie opieki i pielęgnacji sprawowanej nad dzieckiem przez osobę ubiegającą się o zasiłek pielęgnacyjny.

3. Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dziecka wydane dla potrzeb Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.

4. Wniosek o wydanie legitymacji dziecka.

 

Druki, które należy pobrać, dla osoby powyżej 16. roku życia:

1.Wniosek w sprawie wydania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

2. Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia wydane dla potrzeb Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.

3.Wniosek o wydanie legitymacji osobie niepełnosprawnej.