Uchwała Nr XXXIII/276/10 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 29 października 2010 roku
w sprawie przyjęcia Planu gospodarki odpadami w powiecie działdowskim na lata 2009 - 2012

Uchwała Nr XXXIII/277/10 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 29 października 2010 roku
w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w formie darowizny, na rzecz Gminy Lidzbark, nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Działdowskiego, położonej w Dłutowie Starym

Uchwała Nr XXXIII/278/10 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 29 października 2010 roku
zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Ekologicznego Związku Gmin "Działdowszczyzna"

Uchwała Nr XXXIII/279/10 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 29 października 2010 roku
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta i Gminy Lidzbark

Uchwała Nr XXXIII/280/10 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 29 października 2010 roku
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Rybno

Uchwała Nr XXXIII/281/10 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 29 października 2010 roku
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Działdowo

Uchwała Nr XXXIII/282/10 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 29 października 2010 roku
w sprawie zmiany budżetu powiatu działdowskiego na rok 2010

Uchwała Nr XXXIII/283/10 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 29 października 2010 roku
w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/101/08 Rady Powiatu Działdowskiego  z dnia 18 kwietnia 2008 roku dotyczącej przystąpienia Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Działdowie do projektu systemowego finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w Ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013, Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie - projekty systemowe

Uchwała Nr XXXIII/284/10 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 29 października 2010 roku
w sprawie przyjęcia stanowiska Rady Powiatu Działdowskiego o zamiarze likwidacji samodzielności Aresztu Śledczego w Działdowie