Uchwała Nr XXX/246/10 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 30 czerwca 2010 roku
w sprawie przyjęcia Programu Integracji Społecznej i Zawodowej Osób Niepełnosprawnych Powiatu Działdowskiego na lata 2010 - 2013

Uchwała Nr XXX/247/10 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 30 czerwca 2010 roku
w sprawie wyrażenia opinii odnośnie przyjęcia projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie likwidacji Regionalnego Zespołu Opieki Paliatywnej - Dom Sue Ryder w Bydgoszczy

Uchwała Nr XXX/248/10 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 30 czerwca 2010 roku
w sprawie zabezpieczenia prawidłowego wydatkowania środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej
(Uchylona Uchwałą Nr 0102-146/10 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 22 lipca 2010 roku)

Uchwała Nr XXX/249/10 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 30 czerwca 2010 roku
w sprawie wyrażenia pozytywnej opinii dotyczącej wniosku Powiatowego Urzędu Pracy w Działdowie o dofinansowanie kosztów utrzymania Centrum Aktywizacji Zawodowej ze środków Funduszu Pracy pozostających w dyspozycji Ministra właściwego do spraw pracy

Uchwała Nr XXX/250/10 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 30 czerwca 2010 roku
w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji

Uchwała Nr XXX/251/10 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 30 czerwca 2010 roku
w sprawie rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych Powiatu Działdowskiego

Uchwała Nr XXX/252/10 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 30 czerwca 2010 roku
w sprawie zmiany budżetu powiatu działdowskiego na rok 2010

Uchwała Nr XXX/253/10 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 30 czerwca 2010 roku
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta i Gminy Gąbin

Uchwała Nr XXX/254/10 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 30 czerwca 2010 roku
w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych na realizację zadań publicznych innych niż wskazanych ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie