Uchwała Nr XXV/200/09 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 16 grudnia 2009 roku
w sprawie przeniesienia środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych między zadaniami z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej na 2009 rok

Uchwała Nr XXV/201/09 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 16 grudnia 2009 roku
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Iłowo - Osada

Uchwała Nr XXV/202/09 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 16 grudnia 2009 roku
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Rybno

Uchwała Nr XXV/203/09 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 16 grudnia 2009 roku
w sprawie zmiany budżetu powiatu działdowskiego na rok 2009

Uchwała Nr XXV/204/09 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 16 grudnia 2009 roku
w sprawie rachunków własnych jednostek budżetowych Powiatu Działdowskiego

Uchwała Nr XXV/205/09 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 16 grudnia 2009 roku
w sprawie budżetu powiatu działdowskiego na rok 2010

Uchwała Nr XXV/206/09 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 16 grudnia 2009 roku
w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Działdowie

Uchwała Nr XXV/207/09 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 16 grudnia 2009 roku
w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Powiatu Działdowskiego z Organizacjami Pozarządowymi

Uchwała Nr XXV/208/09 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 16 grudnia 2009 roku
w sprawie zajęcia stanowiska w sprawie proponowanych przez Warmińsko - Mazurski Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia warunków finansowania świadczeń opieki zdrowotnej dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Działdowie na rok 2010