Uchwała Nr XXII/173/09 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 29 czerwca 2009 roku
w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez podmioty niepubliczne na terenie powiatu dziadowskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.

Uchwała Nr XXII/174/09 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 29 czerwca 2009 roku
w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Działdowie uchwalonych przez Radę Społeczną Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Działdowie.

Uchwała Nr XXII/175/09 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 29 czerwca 2009 roku
w sprawie wyłączenia Szkoły Policealnej Nr 1 w Działdowie przy ul. Grunwaldzkiej 4 z Zespołu Szkół Nr 1 w Działdowie oraz jej likwidacji.

Uchwała Nr XXII/176/09 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 29 czerwca 2009 roku
W sprawie udzielenia pomocy finansowej na realizację zadań w zakresie kultury innym jednostkom samorządu terytorialnego.

Uchwała Nr XXII/177/09 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 29 czerwca 2009 roku
w sprawie zamiaru likwidacji internatu przy Zespole Szkół w Gródkach

Uchwała Nr XXII/178/09 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 29 czerwca 2009 roku
w sprawie zatwierdzenia realizacji projektu w latach 2009, 2010 i 2011 pt. „Edukacja zawodowa naszą przyszłością – uczyć i kształcić lepiej” w ramach Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach:, Działanie 9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa.

Uchwała Nr XXII/179/09 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 29 czerwca 2009 roku

Uchwała Nr XXII/180/09 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 29 czerwca 2009 roku
w sprawie uchwalenia Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Działdowie

Uchwała Nr XXII/181/09 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 29 czerwca 2009 roku
w sprawie przeniesienia środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych między zadaniami z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej na 2009 rok

Uchwała Nr XXII/182/09 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 29 czerwca 2009 roku
w sprawie zmian w Statucie Domu Pomocy Społecznej w Uzdowie

Uchwała Nr XXII/183/09 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 29 czerwca 2009 roku
w sprawie nieodpłatnego przekazania, na rzecz Gminy Płośnica, sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Gródki

Uchwała Nr XXII/184/09 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 29 czerwca 2009 roku
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę, na okres 3 lat, gruntów działki nr 1182, położonej w Iłowie-Osadzie, stanowiącej własność Powiatu Dziadowskiego.

Uchwała Nr XXII/185/09 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 29 czerwca 2009 roku
w sprawie zmiany budżetu powiatu dziadowskiego na rok 2009

Uchwała Nr XXII/186/09 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 29 czerwca 2009 roku
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Działdowo

Uchwała Nr XXII/187/09 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 29 czerwca 2009 roku
w sprawie przekazania środków dla Policji