Uchwała Nr XXI/161/09 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 17 kwietnia 2009 roku
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Nidzickiego

Uchwała Nr XXI/162/09 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 17 kwietnia 2009 roku
w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania dodatku mieszkaniowego

Uchwała Nr XXI/163/09 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 17 kwietnia 2009 roku
w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań w 2009 roku

Uchwała Nr XXI/164/09 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 17 kwietnia 2009 roku
w sprawie przyjęcia sprawozdania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie za 2008 r.

Uchwała Nr XXI/165/09 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 17 kwietnia 2009 roku
w sprawie udzielenia pomocy finansowej na realizację zadań w zakresie kultury i kultury fizycznej innym jednostkom samorządu terytorialnego

Uchwała Nr XXI/166/09 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 17 kwietnia 2009 roku
w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Działdowie

Uchwała Nr XXI/167/09 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 17 kwietnia 2009 roku
w sprawie utworzenia Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Zawodowych im. Ks. Edmunda Domańskiego w Iłowie-Osadzie

Uchwała Nr XXI/168/09 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 17 kwietnia 2009 roku
w sprawie przyjęcia "Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Powiatu Działdowskiego na lata 2009-2013"

Uchwała Nr XXI/169/09 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 17 kwietnia 2009 roku
w sprawie zmiany budżetu powiatu działdowskiego na rok 2009

Uchwała Nr XXI/170/09 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 17 kwietnia 2009 roku
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Miasto Działdowo

Uchwała Nr XXI/171/09 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 17 kwietnia 2009 roku
w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Działdowskiego za rok 2008 oraz udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu

Uchwała Nr XXI/172/09 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 17 kwietnia 2009 roku
w sprawie polityki oświatowej Powiatu Działdowskiego w latach 2009-2015

Stanowisko Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 17 kwietnia 2009 roku
w sprawie wniosku Gminy Rybno o zawarcie porozumienia na przekazanie zadania prowadzenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej z oddziałami wielozawodowymi