Uchwała Nr XIX/143/08 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 30 grudnia 2008 roku
w sprawie stanowiska dotyczącego Uchwały Nr XX/227/08 Rady Miasta Działdowo z dnia 4 grudnia 2008 roku w sprawie przekazania skargi

Uchwała Nr XIX/144/08 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 30 grudnia 2008 roku
w sprawie budżetu powiatu działdowskiego na rok 2009

Uchwała Nr XIX/145/08 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 30 grudnia 2008 roku
w sprawie uchylenia uchwały w sprawie ustalenia zasad korzystania ze stołówki szkolnej internatu Zespołu Szkół w Gródkach, w tym wysokości opłat za posiłki - uchwała uchylona (Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody Warmińsko - Mazurskiego znak: PN.0911-24/09 z dnia 8 stycznia 2009 roku)

Uchwała Nr XIX/146/08 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 30 grudnia 2008 roku
w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Powiatu Działdowskiego z Organizacjami Pozarządowymi

Uchwała Nr XIX/147/08 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 30 grudnia 2008 roku
w sprawie wyrażenia zgody Zespołowi Szkół w Gródkach na oddanie w dzierżawę, na okres 5-ciu lat, gruntów i zespołu szklarniowego, stanowiących własność Powiatu Działdowskiego, pozostających w trwałym zarządzie Szkoły

Uchwała Nr XIX/148/08 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 30 grudnia 2008 roku
w sprawie przeniesienia środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych między zadaniami z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej na 2008 rok

Uchwała Nr XIX/149/08 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 30 grudnia 2008 roku
w sprawie rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych Powiatu Działdowskiego

Uchwała Nr XIX/150/08 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 30 grudnia 2008 roku
w sprawie zmiany budżetu powiatu działdowskiego na rok 2008

Uchwała Nr XIX/151/08 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 30 grudnia 2008 roku
w sprawie wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2008

Uchwała Nr XIX/152/08 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 30 grudnia 2008 roku
w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji Stałych Rady Powiatu Działdowskiego oraz Doraźnej Komisji ds. Realizacji Strategicznych Inwestycji Powiatu Działdowskiego

Uchwała Nr XIX/153/08 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 30 grudnia 2008 roku
w sprawie rozpatrzenia skargi na działania dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Działdowie