Uchwała Nr XIII/99/08 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 18 kwietnia 2008 roku
w sprawie poparcia działań podjętych przez Zarząd Zakładów Przemysłu Ziemniaczanego "Iława" S.A. 14-200 Iława, ul. Wojska Polskiego 33

Uchwała Nr XIII/100/08 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 18 kwietnia 2008 roku
w sprawie przyjęcia sprawozdania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie za 2007 r.

Uchwała Nr XIII/101/08 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 18 kwietnia 2008 roku
w sprawie przystąpienia Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Działdowie do projektu systemowego finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w Ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013, Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie - projekty systemowe

Uchwała Nr XIII/102/08 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 18 kwietnia 2008 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Powiatowego Rzecznika Konsumentów za rok 2007

Uchwała Nr XIII/103/08 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 18 kwietnia 2008 roku
w sprawie przyjęcia "Raportu z wykonania w latach 2004 - 2006 Programu ochrony środowiska w powiecie działdowskim na lata 2004 - 2008"

Uchwała Nr XIII/104/08 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 18 kwietnia 2008 roku
w sprawie przyjęcia "Sprawozdania z realizacji w latach 2004 - 2006 Planu gospodarki odpadami w powiecie działdowskim na lata 2004 - 2008"

Uchwała Nr XIII/105/08 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 18 kwietnia 2008 roku
w sprawie nadania statutu Uzupełniającemu Liceum Ogólnokształcącemu wchodzącemu w skład Zespołu Szkół im. króla Władysława Jagiełły w Lidzbarku

Uchwała Nr XIII/106/08 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 18 kwietnia 2008 roku
w sprawie ustalenia zasad korzystania ze stołówki szkolnej internatu Zespołu Szkół w Gródkach, w tym wysokości opłat za posiłki

Uchwała Nr XIII/107/08 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 18 kwietnia 2008 roku
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży oraz ustalenia zasad sprzedaży zabudowanej nieruchomości oznaczonej numerem działki 135/4 z m. 242.213.07 o pow. 0,6023 ha, położonej w Działdowie, stanowiącej własność Powiatu Działdowskiego

Uchwała Nr XIII/108/08 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 18 kwietnia 2008 roku
w sprawie przeniesienia środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych między zadaniami z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej na 2008 rok

Uchwała Nr XIII/109/08 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 18 kwietnia 2008 roku
w sprawie rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych Powiatu Działdowskiego

Uchwała Nr XIII/110/08 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 18 kwietnia 2008 roku
w sprawie pomocy finansowej udzielonej Gminie Miasto Działdowo w realizacji zadania inwestycyjnego

Uchwała Nr XIII/111/08 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 18 kwietnia 2008 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej budżetu powiatu działdowskiego na rok 2008

Uchwała Nr XIII/112/08 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 18 kwietnia 2008 roku
w sprawie zaciągnięcia kredytu na pokrycie planowanego deficytu budżetu na 2008 r.

Uchwała Nr XIII/113/08 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 18 kwietnia 2008 roku
w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Działdowskiego za rok 2007 oraz udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu