Uchwała Nr V/38/07 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 25 kwietnia 2007 roku
w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Mariana Bąk na działanie Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Działdowie

Uchwała Nr V/39/07 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 25 kwietnia 2007 roku
w sprawie ustalenia wartości najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu z złotych w tabeli punktowej rozpiętości dla poszczególnych kategorii zaszeregowania pracowników zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Działdowski, w stosunku do których stosuje się zasady wynagrodzenia określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagrodzenia pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2005 roku Nr 146, poz. 1222)

Uchwała Nr V/40/07 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 25 kwietnia 2007 roku
w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Działdowskiego za rok 2006 oraz udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu