Uchwała Nr 305/20 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 16 września 2020 roku

w sprawie wyrażenia zgody Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Działdowie na oddanie w dzierżawę części nieruchomości położonej przy ul. Leśnej 1 w Działdowie

 

Uchwała Nr 306/20 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 16 września 2020 roku

w sprawie wydania opinii w sprawie inwestycji „Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 1294N, nr 1298N i dróg gminnych w miejscowości Stare Dłutowo”

 

Uchwała Nr 307/20 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 16 września 2020 roku

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej do podejmowania wszelkich czynności związanych z przystąpieniem do projektu grupowego zakupu dostępu do bazy IBUK Libra: Biblioteki Pedagogiczne Polski Północnej

 

Uchwała Nr 308/20 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 16 września 2020 roku

w sprawie udzielenie pełnomocnictwa p.o. Dyrektorowi II Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II w Działdowie do podejmowania wszelkich czynności w zakresie realizacji projektu pt. „Edukacja w Działdowie na szóstkę”

 

Uchwała Nr 309/20 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 16 września 2020 roku

w sprawie udzielenia upoważnienia pani Mirosławie Ormanowskiej – Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej w Uzdowie

 

Uchwała Nr 310/20 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 16 września 2020 roku

w sprawie upoważnienia Kierowników/Dyrektorów jednostek organizacyjnych Powiatu Działdowskiego do zawierania umów mających bezpośredni związek z wykonywaniem czynności opodatkowanych  i wystawiania faktur VAT w imieniu i na rzecz Powiatu Działdowskiego