Uchwała Nr 230/20 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 18 marca 2020 roku

w sprawie wydania opinii w sprawie inwestycji pn: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1363 N – ciąg pieszo – rowerowy w m. Księży Dwór”

 

Uchwała Nr 231/20 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 18 marca 2020 roku

w sprawie wydania opinii w sprawie inwestycji pn: „Budowa drogi nr 1 relacji ul. Lubawska – ul. Sportowa, drogi nr 2 relacji droga nr 1  ul. Wyzwolenia , drogi nr 3 relacji droga nr 1 – szkoła podstawowa, drogi nr 4 relacji droga nr 1 – ul. Świerkowa w Rybnie wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej”

 

Uchwała Nr 232/20 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 18 marca 2020 roku

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2019 r.

 

Uchwała Nr 233/20 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 18 marca 2020 roku

w sprawie przeniesienia wydatków budżetowych z rezerwy celowej

 

Uchwała Nr 234/20 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 18 marca 2020 roku

w sprawie zatwierdzenia zmiany ogłoszenia i zmiany specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. Modernizacja, dostawa i wdrożenie systemów informatycznych oraz uruchomienie e-usług publicznych z dostawą niezbędnego sprzętu w ramach realizacji projektu „Informatyzacja usług publicznych Powiatu Działdowskiego”

 

Uchwała Nr 235/20 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 18 marca 2020 roku

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej w Uzdowie do podejmowania wszelkich czynności w zakresie realizacji projektu pn. „Termomodernizacja kompleksowa wielobranżowa budynków Domu Pomocy Społecznej w Uzdowie”