Uchwała Nr 208/20 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 13 lutego 2020 roku

w sprawie wydania opinii o zaliczeniu dróg do kategorii dróg gminnych w Gminie Iłowo-Osada

 

Uchwała Nr 209/20 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 13 lutego 2020 roku

w sprawie wydania opinii o zaliczeniu dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia przebiegu dróg w Gminie Rybno

 

Uchwała Nr 210/20 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 13 lutego 2020 roku

w sprawie ogłoszenia Konkursu Fotograficznego pn. „Wyjątkowe miejsca powiatu działdowskiego”

 

Uchwała Nr 211/20 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 13 lutego 2020 roku

w sprawie zatwierdzenia planu kontroli w 2020 roku zadań publicznych realizowanych w 2019 roku przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego wykonujące zadania Powiatu Działdowskiego na podstawie odrębnych przepisów

 

Uchwała Nr 212/20 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 13 lutego 2020 roku

w sprawie zatwierdzenia rozliczenia wykorzystania dotacji udzielonych w 2019 roku z budżetu Powiatu Działdowskiego publicznym i niepublicznym szkołom i placówkom, dla których Powiat Działdowski jest organem rejestrującym

 

Uchwała Nr 213/20 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 13 lutego 2020 roku

w sprawie wyrażenia zgody na usunięcie 1 drzewa z terenu Zespołu Szkół Nr 1 w Działdowie

 

Uchwała Nr 2149/20 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 13 lutego 2020 roku

w sprawie oddania w użyczenie lokalu biurowego Powiatowemu Inspektoratowi Nadzoru Budowlanego w Działdowie

 

Uchwała Nr 215/20 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 13 lutego 2020 roku

w sprawie zatwierdzenia projektu ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. Modernizacja, dostawa i wdrożenie systemów informatycznych oraz uruchomienie e-usług publicznych z dostawą niezbędnego sprzętu w ramach realizacji projektu „Informatyzacja usług publicznych Powiatu Działdowskiego”

 

Uchwała Nr 216/20 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 13 lutego 2020 roku

w sprawie ustalenia wykazu jednostek organizacyjnych Powiatu Działdowskiego

 

Uchwała Nr 217/20 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 13 lutego 2020 roku

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół im. Emilii Sukertowej – Biedrawiny w Malinowie do podejmowania wszelkich czynności w zakresie realizacji projektu pn. „Termomodernizacja budynku dydaktycznego przy Zespole Szkół im. Emilii Sukertowej – Biedrawiny w Malinowie”

 

Uchwała Nr 218/20 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 13 lutego 2020 roku

w sprawie stanowiska dotyczącego uruchomienia komunikacji na linii kolejowej nr 208 Działdowo - Brodnica