Uchwała Nr 191/20 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 15 stycznia 2020 roku

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania polegającego na prowadzeniu na terenie powiatu działdowskiego Świetlicy Rewalidacyjno- Rehabilitacyjnej dla osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną

 

Uchwała Nr 192/20 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 15 stycznia 2020 roku

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych Powiatu Działdowskiego w roku 2020 z zakresu kultury, upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz promocji i ochrony zdrowa

 

Uchwała Nr 193/20 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 15 stycznia 2020 roku

w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w trybie otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych Powiatu Działdowskiego w roku 2020 z zakresu kultury, upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz promocji i ochrony zdrowa

 

Uchwała Nr 194/20 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 15 stycznia 2020 roku

w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2020 roku za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Działdowski

 

Uchwała Nr 195/20 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 15 stycznia 2020 roku

w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie składników rzeczowych majątku ruchomego, będących w posiadaniu Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 im. gen. Sylwestra Kaliskiego w Działdowie Zespołowi Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. ks. Edmunda Domańskiego w Iłowie-Osadzie

 

Uchwała Nr 196/20 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 15 stycznia 2020 roku

w sprawie analizy poniesionych w 2019 roku wydatków na wynagrodzenia nauczycieli w odniesieniu do wysokości średnich wynagrodzeń oraz średniorocznej struktury zatrudnienia nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Działdowski

 

Uchwała Nr 197/20 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 15 stycznia 2020 roku

w sprawie sporządzenia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego za rok 2019 w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Działdowski

 

Uchwała Nr 198/20 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 15 stycznia 2020 roku

w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na wykonanie usługi pn.: "Informatyzacja usług publicznych Poiwatu Działdowskiego"