Zamknij okno Drukuj dokument

Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Powiatu Działdowskiego, położonej we wsi Malinowo w obrębie ewidencyjnym Komorniki gmina Działdowo, oznaczonej numerem działki 5/18 o pow. 0,0277 ha, zapisanej w księdze wieczystej Nr EL1D/00041874/8

Działdowo, 29.03.2019 r.

Gn.6840.1.2.2019                                                                                                                             

OGŁOSZENIE  O  PRZETARGU

Na podstawie art.26 ust.1 i art.32 ust.1 i ust 2 pkt.3  ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r o samorządzie powiatowym (t .j.  Dz.U. z 2019 r. poz. 511)  art. 4 pkt .9 art.13 ust.1, art. 25 b,  art. 38 ust. 1 i 2 i art. 40 ust.1 i ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. 2018 r. poz. 2204 ze zm.) oraz § 3 ust.1, § 6 ust. 1 i  § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. z 2014 r. poz. 1490) oraz Uchwały nr XLI/321/18 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, położoną we wsi Malinowo w obrębie Komorniki gmina Działdowo,

ZARZĄD   POWIATU DZIAŁDOWSKIEGO 

 ogłasza:

pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości  niezabudowanej, stanowiącej własność Powiatu Działdowskiego, położonej we wsi Malinowo w obrębie ewidencyjnym Komorniki gmina Działdowo, oznaczonej numerem działki 5/18 o pow. 0,0277 ha, zapisanej w księdze wieczystej Nr EL1D/00041874/8

Przetarg odbędzie się w dniu 9 maja 2019 r. o godz. 1000 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Działdowie przy ul. M Skłodowskiej-Curie 15A w sali nr 04.

Cena wywoławcza wynosi  10 000,00 zł, w tym podatek VAT. ( Słownie złotych: dziesięć tysięcy  00/100).

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 100,00 zł.

Przystępujący do przetargu muszą wpłacić wadium w wysokości 1 000,00 zł ( słownie złotych: jeden tysiąc 00/100) na konto Starostwa Powiatowego w Działdowie Nr.052030004561110000002079210 BGŻ BNP PARIBAS  S.A do dnia  2 maja 2019 r.

Wadium powinno być wniesione w pieniądzu odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby środki pieniężne znalazły się na ww. koncie najpóźniej w dniu 2 maja 2019 r.

Zarząd Powiatu Działdowskiego podał do publicznej wiadomości fakt przeznaczenia do sprzedaży ww. nieruchomości, ogłaszając w dniu 14 lutego 2019 r. wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. W wykazie tym ustalono 6-tygodniowy termin, licząc od daty wywieszenia wykazu, do składania wniosków przez osoby, którym przysługuje  pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy o gospodarce nieruchomościami. W wyznaczonym terminie nie wpłynęły żadne wnioski.

Nieruchomość nie ma dostępu do drogi publicznej, aktualnie nie jest użytkowana. Nieruchomość nie jest przedmiotem jakichkolwiek zobowiązań oraz nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi na rzecz osób trzecich. Działka jest niezabudowana, posiada regularny kształt prostokąta, zlokalizowana jest w strefie terenu zabudowanego.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Działdowo, działka oznaczona jest symbolem  14 MN -zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.

 

Osoby biorące udział w przetargu muszą posiadać:

- dowód osobisty lub paszport;

- w przypadku osób prawnych aktualny wypis z KRS oraz stosowne dokumenty uprawniające do reprezentowania osoby prawnej,

- w przypadku nabywania nieruchomości przez jednego z małżonków do majątku wspólnego należy przedstawić pisemną zgodę drugiego małżonka na dokonanie nabycia,

- w przypadku nabywania nieruchomości przez jednego z małżonków do majątku odrębnego należy okazać dokument świadczący o ustanowieniu odrębności majątkowej.

Wszystkie dokumenty muszą być przedłożone w formie oryginału, ewentualne kserokopie winny być potwierdzone notarialnie.

 

Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia  przetargu wynikiem negatywnym.

 

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Cenę nabycia nieruchomości nabywca będzie zobowiązany wpłacić na wskazane w protokole z przetargu konto bankowe nie później niż na dwa dni przed zawarciem notarialnej umowy przenoszącej własność nieruchomości.           

Za termin wpłaty uznaje się dzień wpływu należności na wskazane konto bankowe.

 

O terminie i miejscu zawarcia aktu, nabywca wyłoniony w drodze przetargu, zostanie poinformowany najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.                                

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez uzasadnionej przyczyny do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, Zarząd Powiatu Działdowskiego, może odstąpić od zawarcia umowy, wówczas wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

 

Koszt opłat notarialnych i sądowych związanych z nabyciem nieruchomości ponosi w całości nabywca.

 

Niniejsze ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości w dniu 5 kwietnia 2019 r.

 

Zarząd Powiatu Działdowskiego może z ważnych powodów odwołać przetarg niezwłocznie podając do publicznej wiadomości informację o odwołaniu przetargu i przyczynie jego odwołania.

 

Szczegółowych informacji o sprzedaży ww. nieruchomości udziela Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Działdowie przy  ul. M. Skłodowskiej – Curie  15A ( II piętro pokój nr 10, tel. 0 23 697 51 42).

 

                                                STAROSTA DZIAŁDOWSKI

                                                  (-) mgr inż. Paweł Cieśliński

 

RG/RG

Metadane

Źródło informacji:Rogalska Anna
Data utworzenia:2019-04-02 10:02:35
Wprowadził do systemu:Rogalska Anna
Data wprowadzenia:2019-04-02 10:02:48
Opublikował:Rogalska Anna
Data publikacji:2019-04-05 07:30:35
Ostatnia zmiana:2019-04-02 10:05:47
Ilość wyświetleń:67