Zamknij okno Drukuj dokument

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod nazwą: prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej typu socjalizacyjnego na terenie Powiatu Działdowskiego

Zarząd Powiatu Działdowskiego

 

działając na podstawie art. 93 ust. 1, pkt 1, ust. 2, ust. 4, art. 190 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011 r., Nr 149 poz. 887 ze zm.) oraz art. 11 ust. 1 pkt 2, ust. 2  i art. 13 ust. 1 i 2, art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r., Nr 96 poz. 873 ze zm.)

 

o g ł a s z a

otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania z zakresu wspierania rodziny
i systemu pieczy zastępczej pod nazwą:

 

prowadzenie placówki opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego na terenie Powiatu Działdowskiego

 

I. Konkurs adresowany jest do:

1.      organizacji pozarządowych, którymi są:

a)   niebędące jednostkami sektora finansów publicznych, w rozumieniu ustawy
o finansach publicznych,

b)      niedziałające w celu osiągnięcia zysku

- osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, w tym fundacje i stowarzyszenia,
z zastrzeżeniem art.3 ust.4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a które prowadzą działalność w sferze pomocy społecznej.

2.    podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, którymi są:

a)    osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów
o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,

b)      stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego

c)      spółdzielnie socjalne

d)      spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r.
    o sporcie,

- które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczające zysku do podziału między swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy i pracowników, a które prowadzą działalność
w sferze pomocy społecznej zwanych dalej podmiotami uprawnionymi.

      

II. Rodzaj zadania:

1.         Zadanie dotyczy prowadzenia placówki opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 14 wychowanków.

2.         Podstawowy zakres zadania obejmuje:

a)        Zapewnienie dziecku całodobowej opieki i wychowania oraz zaspokojenia jego niezbędnych potrzeb, a w szczególności emocjonalnych, rozwojowych, zdrowotnych, bytowych, społecznych i religijnych,

b)        Realizację przygotowanego we współpracy z asystentem rodziny planu pomocy dziecku,

c)        Umożliwienie kontaktu dziecka z rodzicami i innymi osobami bliskimi,

d)        Podejmowanie działań w celu powrotu dziecka do rodziny naturalnej, znalezienia rodziny przysposabiającej lub umieszczenia w rodzinnych formach opieki zastępczej,

e)        Zapewnienie dziecku dostępu do kształcenia dostosowanego do jego wieku i możliwości rozwojowych,

f)         Objęcie dziecka działaniami terapeutycznymi,

g)        Zapewnienie  korzystania z przysługujących świadczeń zdrowotnych.

3.       Zadanie powinno być realizowane na warunkach określonych w umowie zawartej pomiędzy Powiatem, a podmiotem uprawnionym i zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011 r., Nr 149 poz. 887 ze zm.)

 

III. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania w 2018r.,: 554 400,00 zł (słownie: pięćset pięćdziesiąt cztery tysiące czterysta złotych 00/100).

 

IV. Zasady przyznawania dotacji:

1. Zleceniodawca zobowiązuje się do przekazywania Zleceniobiorcy środków finansowych na dofinansowanie realizacji zadania w wysokości stanowiącej iloczyn ilości dzieci przebywających w placówce i wysokości dotacji na jedno dziecko.

2. W następnych latach Zleceniodawca będzie udzielał Zleceniobiorcy dotacji na jednego wychowanka w wysokości nie większej niż średnie miesięczne wydatki przeznaczone na utrzymanie dziecka w placówce obliczony zgodnie z  art. 196 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011 r., Nr 149 poz. 887 ze zm.) i ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

3. Środki finansowe będą przekazywane przez Zleceniodawcę w terminie 10 dni od dnia otrzymania wystawionej przez Zleceniobiorcę noty księgowej, na rachunek bankowy wskazany w nocie.

4. Przyznając dotację Zarząd Powiatu Działdowskiego może wskazać pozycje kosztorysu, które zostaną objęte dofinansowaniem.

5. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od wnioskowanej.

 

V. Terminy i warunki realizacji zadania.

1. Termin realizacji zadania:  0d 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2020 roku.

2. Realizowanie zadania powinno być rozpoczęte od 1 stycznia 2018 roku.

3.  Zadanie będzie rozliczane po zakończeniu każdego roku budżetowego w terminach   określonych w umowie.

4.  Zadanie powinno być realizowane na terenie Powiatu Działdowskiego.

5. Szczegółowe warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania zostaną określone w umowie.

6. Zadanie powinno być realizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową   oraz obowiązującymi przepisami prawa.

 

 

VI. Terminy i warunki składania ofert.

1. Oferty można przesłać pocztą bądź złożyć w sekretariacie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Działdowie, ul. Lidzbarska 31. W przypadku oferty przesłanej pocztą, za datę złożenia oferty uznaje się datę wpływu jej do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

2.       Termin składania ofert upływa dnia 05.12.2017r.

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z napisem: „Konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod nazwą:

„Prowadzenie placówki opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego na terenie Powiatu Działdowskiego.”

3.     Ofertę należy składać na formularzu określonym w załączniku Nr 1 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016r. w sprawie wzorów ofert  i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016r., poz. 1300).

4.    Wszystkie koszty związane ze sporządzeniem i złożeniem oferty ponosi Oferent.

5.    Do oferty należy dołączyć:

a)      statut oferenta,

b)      aktualny odpis potwierdzający wpis do właściwej ewidencji lub rejestru dotyczący statusu prawnego uprawnionego podmiotu i prowadzonej przez niego działalności,

c)      sprawozdanie finansowe z działalności za ostatni rok lub – w przypadku krótszej działalności za miniony okres, zawierające bilans oraz rachunek zysków i strat. Oferenci, którzy nie są zobowiązani do sporządzania bilansu powinni przedstawić informację przedstawiającą obroty, zysk oraz zobowiązania i należności ogółem za ostatni rok lub w przypadku krótszej działalności – za miniony okres,

d)      zobowiązanie, że Oferent nie powierzy wykonania niniejszego zadania osobom trzecim,

e)      zaświadczenie oferenta, że nie posiada zaległości finansowych w stosunku

do właściwego Urzędu Skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,

f)       zaświadczenie oferenta o posiadaniu rachunku bankowego wraz z informacją

o ewentualnych obciążeniach,

g)      akt własności, umowa najmu lub inny dokument potwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością (budynkiem lub lokalem), w której będzie realizowane zadanie. Prawo do dysponowania nieruchomością winno obejmować cały okres realizacji zadania,

h)      oryginał pełnomocnictwa udzielonego przez podmiot zgodnie z reprezentacją wykazaną w wypisie z rejestru lub w innych odpowiednich dla podmiotu dokumentach rejestrowych w przypadku, gdy osobą reprezentującą podmiot jest osoba inna niż wskazana w wypisie z rejestru lub w innych odpowiednich dla podmiotu dokumentach rejestrowych,

i)       koncepcję funkcjonowania placówki opiekuńczo-wychowawczej, jej regulamin organizacyjny lub projekt regulaminu,

j)       dokumenty potwierdzające spełnienie przez osobę prowadzącą placówkę (dyrektora) wymogów art. 97 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011 r., Nr 149 poz. 887 ze zm.),

k)      wykaz osób przewidzianych do realizacji zadania wraz z określeniem kwalifikacji zawodowych,

l)       przewidywana kalkulacja kosztów,

m)   pisemne oświadczenie oferenta o wykorzystaniu środków finansowych dotacji wyłącznie na realizację zadania,

n)      zezwolenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego o ile oferent posiada takie zezwolenie lub oświadczenie o zobowiązaniu do dostarczenia tego zezwolenia  w terminie 30 dni od rozstrzygnięcia konkursu w przypadku wygrania konkursu przez oferenta,

6. Dokumenty, o których mowa w ust. 5 winny być złożone w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej przez osoby uprawnione do reprezentacji oferenta za zgodność z oryginałem. Poszczególne strony oferty i załączniki winny być numerowane i parafowane,  a dokonane poprawki lub korekty błędów również muszą być parafowane przez osoby podpisujące ofertę.

 

VII. Terminy, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty.

1.      Oferty będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty końcowego terminu ich złożenia.

2.      Oceny formalnej i merytorycznej dokonuje Zespół Opiniujący powołany przez Dyrektora  Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Działdowie.

3.      Konkurs rozstrzyga Zarząd Powiatu Działdowskiego.

4.      Od Uchwały Zarządu w sprawie wyboru oferty i udzielenia dotacji nie ma zastosowania tryb odwoławczy.

5.      Zarząd zastrzega sobie prawo nie rozstrzygnięcia konkursu.

6.      Odrzuceniu podlegają oferty:

a)      niekompletne i nieprawidłowo wypełnione.

b)      złożone po terminie,

c)      na drukach innych niż w niniejszym załączniku,

d)      nie dotyczące pod względem merytorycznym wskazanego w ogłoszeniu zadania.

7.      Kryteria rozpatrywania ofert.

a)      Ocena możliwości realizacji zadania przez podmioty uprawnione w oparciu o posiadane zasoby rzeczowe  (0-10 pkt),

b)      Ocena proponowanej jakości wykonania zadania przez podmioty uprawnione  w oparciu o posiadane zasoby kadrowe (0-10 pkt),

c)      Ocena kalkulacji kosztów realizacji zadania (0-10 pkt),

d)      Ocena i analiza rzetelności, terminowości i sposobu rozliczenia otrzymanych na ten cel środków finansowych w okresie poprzednim (0-10 pkt).

8.      Ewentualne błędy pisarskie stwierdzone podczas oceny formalnej, muszą być poprawione przez oferenta w terminie 3 dni od daty otrzymania informacji  o konieczności ich usunięcia.

9.      Nieusunięcie błędów pisarskich w wyznaczonym terminie spowoduje odrzucenie oferty.

 

VIII. Ogólne warunki realizacji zadania.

1.    Warunkiem zlecenia przez Powiat realizacji zadania i przekazania dotacji jest zawarcie pisemnej umowy ze zleceniobiorcą wybranym w konkursie ofert, według wzoru podanego przez organ ogłaszający konkurs.

2.    Wykonanie zleconego zadania oraz sposób wykorzystania przyznanej dotacji podlega kontroli.

3.    Okresem sprawozdawczym jest rok budżetowy.

 

IX. 1.O rozstrzygnięciu konkursu i jego wyniku oferenci zostaną powiadomieni na piśmie.

Ogłoszenie zostanie ponadto zamieszczone w BIP, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Działdowie i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Działdowie.

2.    Każdy w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu, może żądać uzasadnienia wyboru lub odrzucenia oferty.

 

X. Dodatkowych informacji dotyczących otwartego konkursu ofert udzielają pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Działdowie, ul. Lidzbarska 31, Tel. 23 698 01 35.

 

 

                                                                                               Przewodniczący Zarządu Powiatu

                                                                                                          Działdowskiego

                                                                                                         (-) Marian Janicki

 

Metadane

Źródło informacji:Rogalska Anna
Data utworzenia:2017-11-14 14:56:14
Wprowadził do systemu:Rogalska Anna
Data wprowadzenia:2017-11-14 14:56:23
Opublikował:Rogalska Anna
Data publikacji:2017-11-14 14:59:39
Ostatnia zmiana:2017-11-14 14:59:42
Ilość wyświetleń:76