Zamknij okno Drukuj dokument

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. K.K. Baczyńskiego w Lidzbarku

Ogłoszenie o konkursie

 

Zarząd Powiatu Działdowskiego

ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora

Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. K.K. Baczyńskiego w Lidzbarku

 

            Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia łącznie wymagania określone                              w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz. U. z 2009 r.                   Nr 184, poz. 1436 z późn. zm.).

1.     Stanowisko dyrektora publicznej szkoły może zajmować nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który spełnia łącznie następujące wymagania:

1)    ukończył studia magisterskie i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje
do zajmowania stanowiska nauczyciela w
Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. K.K. Baczyńskiego w Lidzbarku,

2)    ukończył studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli,

3)    posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela
lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego,

4)    uzyskał:

a)    co najmniej dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy lub

b)    pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo

c)     w przypadku nauczyciela akademickiego - pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej

- przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora, a w przypadku, o którym mowa              w art. 36a ust. 4 oraz ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U.                     z 2016 r. poz. 1943 ze zm.), jeżeli nie przeprowadzono konkursu - przed powierzeniem stanowiska dyrektora;

5)    spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,

6)    nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia                    1982 r. - Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz.1379 ze zm.), a w przypadku nauczyciela akademickiego – karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U.  z 2016 r. poz. 1842 ze zm.), oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne,

7)    nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

8)    nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego,

9)    nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi,    o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności                        za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz.168 ze zm.).

 

 

2.     Stanowisko dyrektora publicznej szkoły może zajmować również osoba niebędąca nauczycielem, która spełnia łącznie następujące wymagania:

1)    posiada obywatelstwo polskie, z tym, że wymóg ten nie dotyczy obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej,

2)    ukończyła studia magisterskie,

3)    posiada co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym,

4)    ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z praw publicznych,

5)    nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,

6)    ukończyła studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli,

7)    spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,

8)    nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne  przestępstwo skarbowe,

9)    nie była karana zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa  w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz.168 ze zm.).

3.     Stanowisko dyrektora w publicznej szkole może zajmować również nauczyciel mianowany lub dyplomowany, zatrudniony na stanowisku wymagającym kwalifikacji pedagogicznych w urzędzie organu administracji rządowej, kuratorium oświaty, Centrum Edukacji Artystycznej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych, oraz nauczyciel mianowany lub dyplomowany urlopowany lub zwolniony z obowiązku świadczenia pracy na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1881), spełniający wymagania określone w rozporządzeniu, z wyjątkiem wymogu posiadania co najmniej dobrej oceny pracy albo pozytywnej oceny dorobku zawodowego.

4.     Oferty kandydatów przystępujących do konkursu, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2010 r.                     Nr 60, poz. 373 z późn. zm.) powinny zawierać następujące dokumenty:

1)    uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. K.K. Baczyńskiego w Lidzbarku,

2)    poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata,

3)    życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:

a)    stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela

b)    stażu pracy dydaktycznej –  w przypadku nauczyciela akademickiego

c)     stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,

4)    oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzające posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w pkt 3,

 

 

 

 

5)    oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzające posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplom ukończenia studiów wyższych lub świadectwo ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwo ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,

6)    oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego - w przypadku nauczyciela,

7)    oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,

8)    zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,

9)    oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,

10)    oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

11)    oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia                    17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz.168 ze zm.),

12)    oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art.7 ust.1 i ust.3a ustawy z dnia                 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1721 ze zm.),

13)    oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz.1379 ze zm.)  lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym  (t.j. Dz. U.  z 2016 r. poz. 1842 ze zm.) – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,

14)    oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,

15)    oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.

5.     Wszelkie sporządzone przez kandydata dokumenty winny być własnoręcznie, czytelnie podpisane. Kserokopie oryginałów dokumentów winny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez kandydata i zawierać: czytelny podpis, datę i miejsce dokonania poświadczenia.

6.     Na żądanie organu prowadzącego kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów, o których mowa w ust.4, pkt 2 oraz 4-7.

7.     Oferty w zamkniętych kopertach z podanym imieniem, nazwiskiem, adresem zwrotnym kandydata i z dopiskiem Konkurs na stanowisko Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. K.K. Baczyńskiego w Lidzbarku” należy składać:

-         osobiście na Dziennik Podawczy Starostwa Powiatowego w Działdowie przy ul. Kościuszki 3

w dniach i godzinach pracy Urzędu  (pn. -  pt. 7.30 – 15.30) lub

-         pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Działdowie, ul. Kościuszki 3 ,13-200 Działdowo.

 

 

 

 

 

 

Oferty winny być złożone lub wpłynąć do Starostwa Powiatowego w Działdowie w terminie 21 dni od dnia ukazania się ogłoszenia na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Działdowie oraz na BIP, czyli do 12 czerwca 2017 r., do godz. 15.00.

Oferty, które wpłyną do Starostwa Powiatowego w Działdowie po upływie terminu  określonego                                      w ogłoszeniu, nie będą rozpatrywane. Decyduje data wpływu do Starostwa Powiatowego                       w Działdowie.

8.     Konkurs przeprowadzi Komisja Konkursowa powołana przez Zarząd Powiatu Działdowskiego z uwzględnieniem trybu określonego w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2010 r. Nr 60, poz. 373 z późn. zm.).

9.     O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie w formie pisemnego zawiadomienia doręczonego za pokwitowaniem pod adres wskazany na kopercie, nie później  niż na 7 dni przed terminem posiedzenia Komisji Konkursowej.

 

 

                                                                                               Przewodniczący Zarządu

                                                                                               Powiatu Działdowskiego

 

                                                                                                    (-)  Marian Janicki

Metadane

Źródło informacji:Żebrowski Artur
Data utworzenia:2017-05-17 12:20:58
Wprowadził do systemu:Żebrowski Artur
Data wprowadzenia:2017-05-17 12:21:08
Opublikował:Żebrowski Artur
Data publikacji:2017-05-17 12:22:44
Ostatnia zmiana:2017-05-17 12:22:49
Ilość wyświetleń:79