1.       Nazwa sprawy (zadania):
Ewidencja gruntów i budynków zawiera zbiór informacji o:
-gruntach (położeniu, granicach, powierzchni, rodzaju użytków gruntowych i klas gleboznawczych, oznaczeniu ksiąg wieczystych lub zbioru dokumentów, jeżeli zostały założone dla nieruchomości, w skład której wchodzą grunty),
-ich właścicielach (osobach fizycznych i prawnych) oraz o innych osobach fizycznych lub prawnych władających tymi gruntami, miejscu ich zamieszkania lub ich siedziby.

2.       Podstawa prawna:
art. 20 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 276 z późn. zm.).

3.       Sposób i zasady udostępniania danych:

Informacje i wzory wniosków na stronie BIP : http://dzialdowo.starostwo.gov.pl/?a=2872