KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

1.      Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starostwo Powiatowe w Działdowie z siedzibą przy ulicy Kościuszki 3 , 13-200 Działdowo.

2.      Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail:  iod@e-starostwo.pl lub pisemnie na adres: Starostwo Powiatowe w Działdowie ul. Kościuszki 3, 13-200 Działdowo.

3.      Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa:

-        ustawy z dnia 5 czerwca 1999 r. o samorządzie powiatowym,

-        ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,

-        rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków,

-        ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach,

-        ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe,

-        rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych,

-        ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej,

-        rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej,

-        ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne,

-        rozporządzenia Ministra Cyfryzacji z dnia 5 października 2016 r. w sprawie profilu zaufanego elektronicznej platformy usług administracji publicznej,

-        ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach,

-        ustawy z dnia 25  czerwca 2010 r. o sporcie,

-        rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 18 października 2011 r. w sprawie ewidencji klubów sportowych,

-        rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 maja 2016 r. w sprawie prowadzenia ewidencji stowarzyszeń zwykłych, jej wzoru oraz szczegółowej treści wpisów,

- ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych,

- rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2001 r. w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi,

- rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie wydawania pozwoleń i zaświadczeń na przewóz zwłok i szczątków ludzkich.

- ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rzeczach znalezionych.

4.      Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych przez Administratora.

5.      Pani/Pan, których dane dotyczą, mają prawo do:

a)      dostępu do swoich danych osobowych,

b)      żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe,

c) żądania usunięcia danych, gdy:
     - dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,
     - dane przetwarzane są niezgodnie z prawem,
d) żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:
     - osoby te kwestionują prawidłowość danych,
     - przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych, 
     - Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom,  których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

6.      Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7.      Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym.

8.      Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

9.      Odbiorcami danych są podmioty określone w przepisach prawa.