Zakres działania:

I.  Zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów.
1.      nazwa zadania- porady konsumenckie
2.      podstawa prawna-art.37.1.1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów ( Dz.U.2000.122.1319)
3.      miejsce załatwiania(pokój, telefon)- Starostwo Powiatowe w Działdowie, ul. Jagiełły 6/8, pok. 08A, tel. 23-697-59-49

II.  Występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów.
1.         nazwa zadania-wszczęcie postępowania tj. przyjęcie pisemnego oświadczenia od konsumenta i prowadzenie negocjacji z przedsiębiorcą, sprzedawcą czy producentem.
2.         podstawa prawna-art.37.1.3 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów ( Dz.U.2000.122.1319)
3.         wymagane dokumenty –w zależności od rodzaju sprawy np. reklamacja obuwia- dowód zakupu-paragon, karta gwarancyjna itp.
4.         opłaty- nieodpłatnie
5.         miejsce załatwiania – Starostwo Powiatowe w Działdowie, ul. Jagiełły 6/8, pok. 08A, tel. 23-697-59-49

III.  Możliwość wytoczenia w szczególnych przypadkach powództwa na rzecz konsumenta oraz wstąpienia za jego zgodą do toczącego się postępowania w sprawach o ochronę interesów konsumentów.
1.      nazwa zadania- wytoczenie powództwa; wstąpienie do już toczącego się postępowania w sprawach o ochronę interesów konsumentów
2.      podstawa prawna-art.37.2 p.2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów ( Dz.U.2000.122.1319 ); art.63 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks Postępowania Cywilnego ( Dz.U.1964.43.296 )
3.      wymagane dokumenty- w zależności od rodzaju sprawy, dowody zakupu towaru, dowody  bezskutecznej reklamacji itp.
4.      opłaty- opłaty sądowe
5.      miejsce załatwiania – Starostwo Powiatowe w Działdowie, ul. Jagiełły 6/8, pok. 08A, tel. 23-697-59-49 a w momencie wnoszenia pozwu właściwy do rozpatrzenia sprawy sad.

IV. Możliwość wystąpienia do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z wnioskiem o wszczęcie postępowania antymonopolowego w sprawach praktyk ograniczających konkurencję
1.      nazwa zadania- wystąpienie do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z wnioskiem o wszczęcie postępowania antymonopolowego w związku z podejrzeniem naruszenia przepisów ustawy
2.      podstawa prawna- art.84.1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów ( Dz.U.2000.122.1319 )
3.      wymagane dokumenty- dokumenty które pozwolą uprawdopodobnić naruszenie przepisów ustawy
4.      miejsce załatwiania- Starostwo Powiatowe w Działdowie, ul. Jagiełły 6/8, pok. 08A tel. 23-697-59-49 a w momencie wystąpienia z wnioskiem Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

V. Możliwość wystąpienia do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawach praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów
1.      nazwa zadania-wystąpienie do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie praktyki naruszającej zbiorowe interesy konsumentów
2.      podstawa prawna- art.100a.1. ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów ( Dz.U.2000.122.1319 )
3.      wymagane dokumenty- dokumenty które pozwolą uprawdopodobnić że zostały naruszone zbiorowe interesy konsumentów
4.      miejsce załatwiania – Starostwo Powiatowe w Działdowie, ul. Jagiełły 6/8, pok. 08A tel. 23-697-59-49  a w momencie wystąpienia z wnioskiem Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.   

VI. Możliwość występowania w sprawach o wykroczenia na szkodę konsumentów jako oskarżyciel publiczny w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 sierpnia 2018 r. – kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia ( Dz. U. z 2018 r. poz. 475 z późń. zm.).