Uchwała Nr XXXVII/280/06 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 27 października 2006 roku
w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Działdowie uchwalonych przez Radę Społeczną Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

Uchwała Nr XXXVII/281/06 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 27 października 2006 roku
w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/226/05 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 14 września 2005 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu "Stypendiów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Działdowskiego"

Uchwała Nr XXXVII/282/06 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 27 października 2006 roku
w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/140/04 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 23 lipca 2004 r. w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Działdowskiego na lata 2004 - 2013

Uchwała Nr XXXVII/283/06 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 27 października 2006 roku
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży oraz ustalenia zasad sprzedaży lokali użytkowych, stanowiących własność Powiatu Działdowskiego, zlokalizowanych w Działdowie przy ul. Grunwaldzkiej 7

Uchwała Nr XXXVII/284/06 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 27 października 2006 roku
w sprawie zaopiniowania projektu Studium Ochrony Przeciwpowodziowej Regionu Wodnego - Wyznaczenie granic obszarów bezpośredniego zagrożenia powodzią w celu uzasadnionego odtworzenia terenów zalewowych etap II WEL - POWIAT DZIAŁDOWSKI

Uchwała Nr XXXVII/285/06 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 27 października 2006 roku
w sprawie zwiększenia i przeniesienia środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych między zadaniami z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej na 2006 rok

Uchwała Nr XXXVII/286/06 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 27 października 2006 roku
w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2006

Uchwała Nr XXXVII/287/06 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 27 października 2006 roku
w sprawie wszczęcia postępowania konkursowego na stanowisko zastępcy dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Działdowie oraz powołania komisji konkursowej

Uchwała Nr XXXVII/288/06 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 27 października 2006 roku
w sprawie odwołania Skarbnika Powiatu Działdowskiego

Uchwała Nr XXXVII/289/06 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 27 października 2006 roku
w sprawie powołania Skarbnika Powiatu Działdowskiego