Uchwała Nr XXXIII/257/06 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 27 kwietnia 2006 roku
w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/257/06 Rady powiatu Działdowskiego z dnia 28 kwietnia 2005 roku w sprawie ustalenia warunków pracy i płacy Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Działdowie

Uchwała Nr XXXIII/258/06 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 27 kwietnia 2006 roku
w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/140/04 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 23 lipca 2004 w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu działdowskiego na lata 2004 - 2013

Uchwała Nr XXXIII/259/06 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 27 kwietnia 2006 roku
w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Działdowie

Uchwała Nr XXXIII/260/06 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 27 kwietnia 2006 roku
w sprawie uchwalenia Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Działdowie

Uchwała Nr XXXIII/261/06 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 27 kwietnia 2006 roku
w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/124/04 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokości stypendiów sportowych, obowiązków zawodnika pobierającego stypendium oraz skutków ich niewykonywania

Uchwała Nr XXXIII/262/06 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 27 kwietnia 2006 roku
w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu działdowskiego za rok 2005 oraz udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu