Uchwała Nr XXVII/214/05 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 14 września 2005 roku
w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Działdowie uchwalonych przez Radę Społeczną Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

Uchwała Nr XXVII/215/05 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 14 września 2005 roku
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu wolnych lokali użytkowych i lokali użytkowych, których najmecy nie skorzystali z pierwszeństwa w ich nabyciu, stanowiących własność Powiatu Działdowskiego, zlokalizowanych w obrębie Gródki gmina Płośnica


Uchwała Nr XXVII/216/05 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 14 września 2005 roku
w sprawie zasad płatności przy sprzedaży lokali użytkowych stanowiących własność Powiatu Działdowskiego

Uchwała Nr XXVII/217/05 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 14 września 2005 roku
w sprawie ustalenia numerów porządkowych szkół prowadzonych przez Powiat Działdowski

Uchwała Nr XXVII/218/05 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 14 września 2005 roku
w sprawie nadania statutu Szkole Policealnej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Zawodowych im. ks. Edmunda Domańskiego w Iłowie

Uchwała Nr XXVII/219/05 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 14 września 2005 roku
w sprawie nadania statutu Szkole Policealnej Nr 2 wchodzącej w skłąd Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 im. Gen. Sylwestra Kaliskiego w Działdowie przy ul. Pocztowej 6

Uchwała Nr XXVII/220/05 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 14 września 2005 roku
w sprawie nadania statutu Szkole Policealnej Nr 1 wchodzącej w skłąd Zespołu Szkół Nr 1 przy ul. Gunwaldzkiej 4 w Działdowie

Uchwała Nr XXVII/221/05 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 14 września 2005 roku
w sprawie nadania statutu Szkole Policealnej wchodzącej w skład Zespołu Szkół im. Emilii Sukertowej - Biedrawiny w Malinowie

Uchwała Nr XXVII/222/05 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 14 września 2005 roku
w sprawie zmiany aktu założycielskiego Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Gródkach w części dotyczącej nazwy

Uchwała Nr XXVII/223/05 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 14 września 2005 roku
w sprawie nadania statutu Szkole Policealnej wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Gródkach

Uchwała Nr XXVII/224/05 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 14 września 2005 roku
w sprawie przyjęcia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych na terenie Powiatu Działdowskiego

Uchwała Nr XXVII/225/05 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 14 września 2005 roku
w sprawie przyjęcia Regulaminu "Pomocy stypendialnej Powiatu Działdowskiego studentom z obszarów zmarginalizowanych"

Uchwała Nr XXVII/226/05 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 14 września 2005 roku
w sprawie przyjęcia Regulaminu "Stypendiów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Działdowskiego"

Uchwała Nr XXVII/227/05 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 14 września 2005 roku
w sprawie zwiększenia środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej na 2005 roku

Uchwała Nr XXVII/228/05 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 14 września 2005 roku
w sprawie zabezpieczenia prawidłowego wydatkowania środków pochodzących z Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

Uchwała Nr XXVII/229/05 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 14 września 2005 roku
w sprawie ustalenia wartości najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu
w złotych w tabeli punktowych rozpiętości dla poszczególnych kategorii zaszeregowania pracowników zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Działdowski, w stosunku do których stosuje się zasadę wynagradzania określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 146, poz. 1222)

Uchwała Nr XXVII/230/05 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 14 września 2005 roku
w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2005