Uchwała Nr XVIII/140/04 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 23 lipca 2004 roku
w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Działdowskiego na lata 2004 - 2013

Uchwała Nr XVIII/141/04 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 23 lipca 2004 roku
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie międzypowiatowego porozumienia dotyczącego powierzenia prowadzenia zadań publicznych w zakresie udzielania stypendiów, finansowanych ze środków Działania 2.2. Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, uczniom pochodzącym z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, z obszarów wiejskich, podejmujących naukę lub uczących się w szkołach ponadgimnazjalnych, umożliwiających uzyskanie świadectwa dojrzałości (maturalnego)

Uchwała Nr XVIII/142/04 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 23 lipca 2004 roku
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie międzypowiatowego porozumienia dotyczącego powierzenia prowadzenia zadań publicznych w zakresie udzielania stypendiów, finansowanych ze środków Działania 2.2. Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, studentom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, z obszarów zmarginalizowanych, w tym w szczególności z obszarów wiejskich i restrukturyzacji przemysłów

Uchwała Nr XVIII/143/04 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 23 lipca 2004 roku
w sprawie przyjęcia regulaminów określających zasady udzielania stypendiów uczniom i studentom, finansowanych ze środków Działania 2.2. Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

Uchwała Nr XVIII/144/04 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 23 lipca 2004 roku
w sprawie odwołania członka Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Działdowie

Uchwała Nr XVIII/145/04 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 23 lipca 2004 roku
w sprawie określenia zasad i trybu umarzania wierzytelności z tytułu należności pieniężnych oraz udzielania innych ulg w spłacaniu należności

Uchwała Nr XVIII/146/04 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 23 lipca 2004 roku
w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2004