Zgodnie z art. 152 b ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska Starosta Działdowski jako organ ochrony środowiska udostępnia informacje o instalacjach wytwarzających pole elektromagnetyczne, objętych obowiązkiem zgłoszenia tj.:

1)      zgłoszenia nowych instalacji lub ponowne zgłoszenia instalacji istniejących, jeżeli zmiana wprowadzona w instalacji ma charakter istotnej zmiany lub w przypadku nierozpoczęcia eksploatacji instalacji przed upływem 12 miesięcy od dnia upływu terminu do wniesienia przez organ sprzeciwu, o którym mowa w art. 152 ust. 4 ww. ustawy albo od dnia wydania zaświadczenia , o którym mowa w art. 152 ust. 4 b ww. ustawy;

2)      informacje, o których mowa w art. 152 ust. 6 pkt 1 ww. ustawy, tj. informacje o:

a.      rezygnacji z rozpoczęcia eksploatacji instalacji,

b.      zakończeniu eksploatacji instalacji,

c.      zmianie w zakresie danych lub informacji zawartych w zgłoszeniu;

3)      sprzeciw, o którym mowa w art. 152 ust. 4 ww. ustawy wnoszony przez organ właściwy do przyjęcia zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia w drodze decyzji, a w przypadku braku sprzeciwu - zaświadczenie, wydawane z urzędu, przed upływem terminu, o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu (art. 152 ust. 4b ww. ustawy);

4)      uwagi organizacji pozarządowych lub mieszkańców gminy, na terenie której jest lub ma być eksploatowana instalacja oraz odpowiedzi na wniesione uwagi, udzielone przez prowadzącego instalację lub użytkownika urządzenia.

 Zgodnie z art. 152 b ust. 3 ustawy Prawo ochrony środowiska organizacja pozarządowa w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadząca działalność w zakresie, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 6 lub 18 tej ustawy, lub osoba zamieszkała w gminie, na terenie której ma być lub jest eksploatowana instalacja może wnieść do organu ochrony środowiska właściwego do przyjęcia zgłoszenia uwagi dotyczące okoliczności, o których mowa w art. 152 ust. 4a ww. ustawy, wraz z ich szczegółowym uzasadnieniem uprawdopodabniającym zasadność ich wniesienia.

 

Uwagi wnosi się w terminie 14 dni od dnia udostępnienia zgłoszenia lub ww. informacji. Treść uwag wniesionych w terminie przekazywana jest niezwłocznie prowadzącemu instalację lub użytkownikowi urządzenia, którego uwagi dotyczą, a podmioty te mogą wnieść za pośrednictwem organu właściwego do przyjęcia uwag odpowiedź na wniesione uwagi w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania.

 

Uwagi można wnosić pocztą tradycyjną na adres: Starostwo Powiatowe w Działdowie, ul. Kościuszki 3, 13-200 Działdowo lub za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej: https://epuap.gov.pl (adres skrytki: /starostwodz/SkrytkaESP).