Uchwała Nr 607/2022 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 22 czerwca 2022 roku
w sprawie powołania  komisji egzaminacyjnej  dla nauczyciela Zespołu Szkół im. Emilii Sukertowej – Biedrawiny w Malinowie  ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego oraz ustalenia  wysokości wynagrodzenia ekspertów wchodzących w skład komisji za przeprowadzenie postępowania egzaminacyjnego

Uchwała Nr 608/2022 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 22 czerwca 2022 roku
w sprawie powołania  komisji egzaminacyjnej  dla nauczyciela Zespołu Szkół nr 1 w Działdowie ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia ekspertów  wchodzących  w skład komisji za przeprowadzenie postępowania egzaminacyjnego

Uchwała Nr 609/2022 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 22 czerwca 2022 roku
w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod nazwą: prowadzenie placówek opiekuńczo – wychowawczych typu socjalizacyjnego na terenie powiatu działdowskiego