Na podstawie art. 30a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym  (Dz. U. z 2022 r. poz. 528), Zarząd Powiatu co roku do dnia 31 maja ma obowiązek przedstawić Radzie Powiatu raport o stanie powiatu za rok poprzedni.

Rada Powiatu rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała rady powiatu w sprawie udzielenia lub nieudzielenia zarządowi absolutorium. Nad przedstawionym raportem o stanie powiatu przeprowadza się debatę.

W debacie nad raportem o stanie Powiatu Działdowskiego mieszkańcy powiatu mogą zabierać głos. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie składa do Przewodniczącego Rady Powiatu Działdowskiego pisemne zgłoszenie. Zgłoszenia przyjmowane są  za pośrednictwem  Starostwa Powiatowego w Działdowie, ul. Kościuszki 3, 13-200 Działdowo.

Zgłoszenie poparte podpisami co najmniej 150 osób musi być złożone Przewodniczącemu Rady Powiatu najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który została zwołana sesja, podczas której ma być przedstawiony raport o stanie powiatu.

Sesja Rady Powiatu Działdowskiego planowana jest na dzień 30 maja 2022 r.

W debacie może zabrać głos 15 mieszkańców, którzy są dopuszczani do głosu według kolejności zgłoszenia do Przewodniczącego Rady Powiatu Działdowskiego.

 

Wzór Zgłoszenia zamiaru zabrania głosu w debacie nad raportem o stanie Powiatu Działdowskiego w 2020 roku w załączeniu.