Uchwała Nr 508/2021 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 1 grudnia 2021 roku
w sprawie zaopiniowania projektu dokumentu pt. „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Rybno na lata 2021-2024 z perspektywą do roku 2028”

Uchwała Nr 509/2021 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 1 grudnia 2021 roku
w sprawie wydania opinii na temat inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa ulicy Żeromskiego w miejscowości Lidzbark droga powiatowa Nr 1292N”

Uchwała Nr 510/2021 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 1 grudnia 2021 roku
w sprawie oddania w dzierżawę części działki gruntu nr 62/15 w Gródkach gmina Płośnica

Uchwała Nr 511/2021 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 1 grudnia 2021 roku
w sprawie wyrażenia zgody na wykreślenie z ksiąg wieczystych uprawnienia przysługującego Nexera Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

Uchwała Nr 512/2021 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 1 grudnia 2021 roku
w sprawie wyrażenia zgody na usunięcie dziewięciu drzew z terenu Zespołu Szkół im. Emilii Sukertowej – Biedrawiny w Malinowie

Uchwała Nr 513/2021 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 1 grudnia 2021 roku
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania powiatu z zakresu pomocy społecznej pod nazwą: prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej na terenie powiatu działdowskiego na lata 2022-2026

Uchwała Nr 514/2021 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 1 grudnia 2021 roku
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania powiatu z zakresu pomocy społecznej pod nazwą: prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnych intelektualnie oraz dla osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych z terenu powiatu działdowskiego na lata 2022-2026

Uchwała Nr 515/2021 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 1 grudnia 2021 roku
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania polegającego na prowadzeniu na terenie powiatu działdowskiego Świetlicy Rewalidacyjno-Rehabilitacyjnej dla osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną w 2022 roku

Uchwała Nr 516/2021 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 1 grudnia 2021 roku
w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań własnych powiatu w roku 2022 z zakresu pomocy społecznej oraz wspierania osób niepełnosprawnych

Uchwała Nr 517/2021 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 1 grudnia 2021 roku
w sprawie wyboru laureatów Konkursu Fotograficznego pn. „Przyroda powiatu działdowskiego w barwach czterech pór roku”

Uchwała Nr 518/2021 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 1 grudnia 2021 roku
w sprawie wskazania szkoły ponadpodstawowej, w której będzie naliczany odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na pracownika niepedagogicznego, dla którego ostatnim miejscem pracy był rozwiązany Zespół Szkół w Gródkach

Uchwała Nr 519/2021 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 1 grudnia 2021 roku
w sprawie wyboru długości okresu średniej arytmetycznej stosowanego do wyliczenia relacji określonej w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych