Uchwała Nr 484/2021 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 8 października 2021 roku
w sprawie zaopiniowania projektu dokumentu pt. „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Działdowo na lata 2021-2024 z perspektywą do roku 2028”