Uchwała Nr XXXI/230/2021 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 24 marca 2021 roku
w sprawie powierzenia Powiatowi Kętrzyńskiemu realizacji zadań publicznych z obszaru pomocy społecznej

Uchwała Nr XXXI/231/2021 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 24 marca 2021 roku
w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej na 2021 rok i ustalenia Katalogu zadań oraz zasad udzielania dofinansowań dla osób niepełnosprawnych w ramach rehabilitacji społecznej przy udziale środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2021 rok

Uchwała Nr XXXI/232/2021 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 24 marca 2021 roku
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie, na własność Powiatu Działdowskiego, działek gruntu z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa

Uchwała Nr XXXI/233/2021 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 24 marca 2021 roku
w sprawie udzielenia dotacji celowej w 2021 roku na prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków – kościół pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Koszelewach

Uchwała Nr XXXI/234/2021 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 24 marca 2021 roku
w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Działdowskiego na lata 2021-2024

Uchwała Nr XXXI/235/2021 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 24 marca 2021 roku
w sprawie zmiany budżetu powiatu działdowskiego na rok 2021

Uchwała Nr XXXI/236/2021 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 24 marca 2021 roku
w sprawie skargi na dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Uzdowie