Uchwała Nr 368/20 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 21 grudnia 2020 roku

w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadania polegającego na prowadzeniu na terenie powiatu działdowskiego Świetlicy Rewalidacyjno-Rehabilitacyjnej dla osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną

 

Uchwała Nr 369/20 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 21 grudnia 2020 roku

w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod nazwą: „Prowadzenie placówek opiekuńczo – wychowawczych  typu socjalizacyjnego na terenie powiatu działdowskiego”

 

Uchwała Nr 370/20 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 21 grudnia 2020 roku

w sprawie wyrażenia zgody na usunięcie dwudziestu siedmiu drzew z terenu Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 im. gen. Sylwestra Kaliskiego przy ulicy Pocztowej w Działdowie

 

Uchwała Nr 371/20 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 21 grudnia 2020 roku

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 im. gen. Sylwestra Kaliskiego w Działdowie do podejmowania wszelkich czynności w zakresie realizacji projektu pt. „Eksperci z Działdowa 3”

 

Uchwała Nr 372/20 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 21 grudnia 2020 roku

w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi oraz wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej

 

Uchwała Nr 373/20 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 21 grudnia 2020 roku

w sprawie wyrażenia zgody Dyrektorowi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Działdowie na udzielanie świadczeń zdrowotnych

 

Uchwała Nr 374/20 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 21 grudnia 2020 roku

w sprawie umorzenia należności o charakterze cywilnoprawnym

 

Uchwała Nr 375/20 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 21 grudnia 2020 roku

w sprawie ustalenia wykazu jednostek organizacyjnych Powiatu Działdowskiego