Uchwała Nr 361/20 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 25 listopada 2020 roku

sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania polegającego na prowadzeniu na terenie powiatu działdowskiego Świetlicy Rewalidacyjno- Rehabilitacyjnej dla osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną

 

Uchwała Nr 362/20 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 25 listopada 2020 roku

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod nazwą: „Prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego na terenie powiatu działdowskiego”

 

Uchwała Nr 363/20 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 25 listopada 2020 roku

w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań własnych powiatu w roku 2021 z zakresu prowadzenia na terenie powiatu działdowskiego: Świetlicy Rewalidacyjno- Rehabilitacyjnej dla osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną oraz Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych typu socjalizacyjnego

 

Uchwała Nr 364/20 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 25 listopada 2020 roku

w sprawie wydania opinii w sprawie inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi gminnej w Nowym Dłutowie”

 

Uchwała Nr 365/20 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 25 listopada 2020 roku

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego albo udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu działdowskiego w 2021 roku

 

Uchwała Nr 366/20 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 25 listopada 2020 roku

w sprawie upoważnienia Kierownika w Dziale Technicznym Powiatowego Zarządu Dróg w Działdowie

 

Uchwała Nr 367/20 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 25 listopada 2020 roku

w sprawie ustalenia wykazu jednostek organizacyjnych Powiatu Działdowskiego