Uchwała Nr 339/20 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 26 października 2020 r.

w sprawie wyrażenia zgody na usunięcie dziesięciu drzew z terenu Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Iłowie - Osadzie

 

Uchwała Nr 340/20 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 26 października 2020 r.

w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie na cele budowlane nieruchomością oznaczoną numerem działki 870 obręb Rybno gmina Rybno

 

Uchwała Nr 341/20 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 26 października 2020 r.

w sprawie oddania w dzierżawę części działki gruntu nr 77/2 położonej w Gródkach gmina Płośnica

 

Uchwała Nr 342/20 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 26 października 2020 r.

w sprawie oddania w dzierżawę części działki gruntu nr 77/2 położonej w Gródkach gmina Płośnica

 

Uchwała Nr 343/20 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 26 października 2020 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego albo udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu działdowskiego w 2021 roku

 

Uchwała Nr 344/20 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 26 października 2020 r.

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w trybie otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego albo udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu działdowskiego w 2021 roku

 

Uchwała Nr 345/20 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 26 października 2020 r.

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia ekspertów wchodzących w skład komisji za przeprowadzenie postępowania egzaminacyjnego

 

Uchwała Nr 346/20 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 26 października 2020 r.

w sprawie upoważnienia Wicestarosty Działdowskiego do reprezentowania Powiatu Działdowskiego na Zgromadzeniach Wspólników Warmińsko – Mazurskiego Funduszu „Poręczenia Kredytowe” Sp. z o.o. w Działdowie

 

Uchwała Nr 347/20 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 26 października 2020 r.

w sprawie upoważnienia Etatowego Członka Zarządu do reprezentowania Powiatu Działdowskiego na Zgromadzeniach Wspólników Warmińsko – Mazurskiego Funduszu „Poręczenia Kredytowe” Sp. z o.o. w Działdowie