Uchwała Nr 290/20 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 19 sierpnia 2020 r.

w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Katarzynie Napiwockiej – Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Działdowie

 

Uchwała Nr 291/20 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 19 sierpnia 2020 r.

w sprawie zatwierdzenia Planu zimowego utrzymania dróg powiatowych na rok 2021 na terenie Powiatu Działdowskiego

 

Uchwała Nr 292/20 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 19 sierpnia 2020 r.

w sprawie wyrażenia opinii pozbawienia drogi, na terenie Gminy Lidzbark, kategorii drogi gminnej

 

Uchwała Nr 293/20 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 19 sierpnia 2020 r.

w sprawie wyrażenia opinii pozbawienia drogi, na terenie powiatu ostródzkiego, kategorii dróg powiatowych

 

Uchwała Nr 294/20 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 19 sierpnia 2020 r.

w sprawie wyrażenia opinii o pozbawieniu kategorii dróg powiatowych leżących w powiecie ostródzkim

 

Uchwała Nr 295/20 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 19 sierpnia 2020 r.

w sprawie wykluczenia wykonawcy oraz odrzucenia oferty w części 1 postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Modernizacja, dostawa i wdrożenie systemów informatycznych oraz uruchomienie e-usług publicznych z dostawą niezbędnego sprzętu w ramach realizacji projektu „Informatyzacja usług publicznych Powiatu Działdowskiego”

 

Uchwała Nr 296/20 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 19 sierpnia 2020 r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu przed instytucjami i organami administracji publicznej

 

Uchwała Nr 297/20 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 19 sierpnia 2020 r.

w sprawie rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Powiatu Działdowskiego”, przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

 

Uchwała Nr 298/20 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 19 sierpnia 2020 r.

w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II w Działdowie

 

Uchwała Nr 299/20 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 19 sierpnia 2020 r.

w sprawie upoważnienia pełniącego obowiązki dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II w Działdowie do dokonywania czynności prawnych

 

Uchwała Nr 300/20 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 19 sierpnia 2020 r.

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Działdowie za 2019 rok

 

Uchwała Nr 301/20 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 19 sierpnia 2020 r.

w sprawie informacji z wykonania budżetu Powiatu Działdowskiego za pierwsze półrocze 2020 roku