Uchwała Nr 271/20 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 15 czerwca 2020 roku

w sprawie złożenia wniosku o wydanie decyzji na realizację inwestycji drogowej pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1365N Kurki- Petrykozy – gr. powiatu od km 0+000 do km 10+407”

 

Uchwała Nr 272/20 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 15 czerwca 2020 roku

uchwały w sprawie wydania opinii o zaliczeniu dróg do kategorii dróg gminnych w Gminie Iłowo – Osada

 

Uchwała Nr 273/20 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 15 czerwca 2020 roku

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację programu oddziaływań korekcyjno- edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie

 

Uchwała Nr 274/20 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 15 czerwca 2020 roku

w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych powiatu w 2020 roku z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie polegającego na realizacji programu oddziaływań korekcyjno- edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie

 

Uchwała Nr 275/20 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 15 czerwca 2020 roku

w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Środowiskowego Domu Samopomocy Caritas Diecezji Toruńskiej w Działdowie oraz Programu Działalności Środowiskowego Domu Samopomocy Caritas Diecezji Toruńskiej w Działdowie

 

Uchwała Nr 276/20 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 15 czerwca 2020 roku

w sprawie upoważnienia Wicestarosty Działdowskiego do reprezentowania Powiatu Działdowskiego na Zgromadzeniu Wspólników Warmińsko – Mazurskiego Funduszu „Poręczenia Kredytowe” Sp. z o.o. w Działdowie

 

Uchwała Nr 277/20 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 15 czerwca 2020 roku

w sprawie przeniesienia wydatków budżetowych z rezerwy celowej