Uchwała Nr 265/20 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 5 czerwca 2020 roku
w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Działdowie

Uchwała Nr 266/20 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 5 czerwca 2020 roku
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. ks. Edmunda Domańskiego w Iłowie-Osadzie

Uchwała Nr 267/20 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 5 czerwca 2020 roku
w sprawie zatwierdzenia planu przeprowadzenia w 2020 roku kontroli prawidłowości pobrania wykorzystania w 2019 roku dotacji udzielonych z budżetu Powiatu Działdowskiego dla publicznych oraz niepublicznych szkół i placówek, dla których Powiat Działdowski jest organem rejestrującym

Uchwała Nr 268/20 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 5 czerwca 2020 roku
w sprawie zaproszenia do składania ofert na świadczenie opieki stomatologicznej nad uczniami szkół ponadpodstawowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Działdowski

Uchwała Nr 269/20 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 5 czerwca 2020 roku
w sprawie przeprowadzenia drugich przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniowa, położonych we wsi Malinowo w obrębie Komorniki gmina Działdowo

Uchwała Nr 270/20 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 5 czerwca 2020 roku
w sprawie odrzucenia oferty w części 1 postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Modernizacja, dostawa i wdrożenie systemów informatycznych oraz uruchomienie e- usług publicznych z dostawą niezbędnego sprzętu w ramach realizacji projektu „Informatyzacja usług publicznych Powiatu Działdowskiego”