Uchwała Nr 258/20 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 20 maja 2020 roku

w sprawie złożenia wniosku o wydanie decyzji na realizację inwestycji drogowej pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 1363N – ciąg pieszo-rowerowy w m. Księży Dwór

 

Uchwała Nr 259/20 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 20 maja 2020 roku

w sprawie wydania opinii o pozbawieniu kategorii drogi gminnej w gminie Lidzbark

 

Uchwała Nr 260/20 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 20 maja 2020 roku

w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie na cele budowlane nieruchomością położoną przy ul. Leśnej 1 w Działdowie

 

Uchwała Nr 261/20 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 20 maja 2020 roku

w sprawie realizacji zadań publicznych zleconych organizacjom pozarządowym i podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w związku z ogłoszeniem stanu epidemii na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej

 

Uchwała Nr 262/20 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 20 maja 2020 roku

w sprawie wykluczenia wykonawcy, odrzucenia oferty oraz unieważnienia w części 2 postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Modernizacja, dostawa i wdrożenie systemów informatycznych oraz uruchomienie e-usług publicznych z dostawą niezbędnego sprzętu w ramach realizacji projektu „Informatyzacja usług publicznych Powiatu Działdowskiego”

 

Uchwała Nr 263/20 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 20 maja 2020 roku

w sprawie uzgodnienia zawodów, w których kształci Technikum wchodzące w skład Zespołu Szkół im. Emilii Sukertowej - Biedrawiny w Malinowie

 

Uchwała Nr 264/20 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 20 maja 2020 roku

w sprawie uzgodnienia zawodów, w których kształci Technikum wchodzące w skład Zespołu Szkół im. Emilii Sukertowej - Biedrawiny w Malinowie