Uchwała Nr 141/19 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 18 września 2019 roku

w sprawie wyrażenia zgody na lokalizację inwestycji oraz na dysponowanie na cele budowlane nieruchomościami oznaczonymi numerami działek 1133/3 oraz 1129/2 obręb miasto Działdowo

 

Uchwała Nr 142/19 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 18 września 2019 roku

w sprawie rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: „Zintegrowana Informacja Geodezyjna i Kartograficzna Warmii i Mazur w Powiecie Działdowskim”, przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

 

Uchwała Nr 143/19 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 18 września 2019 roku

w sprawie zatwierdzenia wyniku naboru i powołania Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Działdowie

 

Uchwała Nr 144/19 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 18 września 2019 roku

w sprawie upoważnienia dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Działdowie do dokonywania czynności prawnych

 

Uchwała Nr 145/19 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 18 września 2019 roku

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Zarządu Dróg w Działdowie do zawierania i aneksowania umów na dostawę towarów i usług w imieniu Powiatu Działdowskiego w zakresie planu finansowego jednostki oraz wykonywania innych czynności niezbędnych w zakresie scentralizowania zasad rozliczeń podatku VAT w Powiecie Działdowskim i jego jednostkach organizacyjnych


Uchwała Nr 146/19 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 18 września 2019 roku

w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Działdowie do wykonywania zadań zarządcy dróg powiatowych, w tym do wydawania decyzji administracyjnych i postanowień oraz wydawania postanowień uzgadniających projekty decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji


Uchwała Nr 147/19 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 18 września 2019 roku

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół Nr 1 w Działdowie do podejmowania wszelkich czynności w zakresie realizacji projektu pt. „KOMPETENCJE ZAWODOWE W NASZEJ SZKOLE SĄ KLUCZOWE – ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W DZIAŁDOWIE”


Uchwała Nr 148/19 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 18 września 2019 roku

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół im. Emilii Sukertowej-Biedrawiny w Malinowie do podejmowania wszelkich czynności w zakresie realizacji inwestycji pn. „Zmiana sposobu użytkowania budynku inwentarskiego (obory) na budynek oświaty, budowa zbiornika przeciwpożarowego oraz rozbiórka płyty do składowania obornika”